Kystverket har ingen ønsker om å overprøve beslutningen fra styret i Lødingen Havn KF som pålegger losbåten å betale anløpsavgift. Dermed er det satt punktum for en 15 måneders tvist mellom selskapet som driver losbåten og Lødingen Havn. (Arkiv Foto: Svein Rist

Må betale avgift i Lødingen

LØDINGEN: Losbåten som er stasjonert i Lødingen havn fritas ikke for anløpsavgift. Dette har Kystverket konkludert med etter å ha hatt saka inne til vurdering.

Selskapet Bukser og Berging AS søkte 25. juni 2018 om fritak for anløpsavgift for losbåter som anløper Lødingen havn.

I sin henvendelse til Lødingen havn ble det anført at losbåtene bidrar til sikkerhet og fremkommelighet og at de fungerer som beredskapsfartøy som kan bistå ved hendelser. Videre at losbåtene var fritatt for avgift når Kystverket selv drev tjenesten. Det ble også anført at det kun er Lødingen kommune som har fakturert anløpsavgift for losbåtene.

Søknaden ble 26. september samme år avslått av styret i Lødingen havn.

Avslaget ble blant annet begrunnet med at Bukser og Berging ikke kunne forskjellsbehandles overfor andre faste brukere av havna.

Vedtaket ble 17. juli i år påklaget til Kystverkets hovedkontor.

Ikke urimelig

Selv om forholdet ikke er håndtert i henhold til gjeldende lovverk konkluderer Kystverket med at saken fremstår som tilstrekkelig avklart til at den han behandles av Kystverkets hovedkontor som klageinstans.

Etter å ha gått gjennom, og pekt på alle forhold og omstendigheter som lovverket pålegger å ta hensyn til, kommer Kystverket med følgende oppsummering: «Vår vurdering er at losbåtene med sin tilstedeværelse i farvannet kan sies å bidra til å trygge dette. Samtidig er de brukere av farvannet. Det fremgår av protokollen at vedtaket er i tråd med det som gjelder for andre faste brukere. Vår vurdering er at det ikke er urimelig at losbåtene undergis tilsvarende betingelser som andre faste brukere. Innenfor havne- og farvannsloven sine rammer er det opp til lokale myndigheter å styre havneforvaltningen. Lødingen havn har gjort et valg mellom flere lovlige alternativer, og dette er en sak der det skal legges stor vekt på det kommunale selvstyret. Etter dette er det Kystverkets vurdering at den avgjørelsen som Lødingen havn har truffet ikke framstår som urimelig, og at det ikke foreligger grunnlag for å overprøve den skjønnsmessige vurderingen», skriver avdelingsdirektør Svein Martin Tønnesen, som på ovenfornevnte bakgrunner avviser klagen fra Bukser og Berging.

Ifølge brevet fra Kystverket er klagen med dette forvaltningsmessig endelig avgjort og kan ikke påklages. Bukser og Berging kan på eget initiativ bringe saka inn for Samferdselsdepartementet. Departementet har imidlertid ikke plikt til å behandle saken.