Bransjeorganisasjonen Sjømat Norge sier klart ja til Nord-Norge-banen, samtidig som den krever at tilførselsveiene også må være gode. (arkivfoto)

Sjømatnæringa ønsker seg tog

Sjømat Norge vil ha Nord-Norge-banen. Det sier bransjeorganisasjonen i høringsbrevet sitt til Jernbanedirektoratet.

Organisasjonen med 600 medlemsbedrifter innen fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon, biomarin industri, teknologi og service, sier at ei stor satsing på jernbane i nord vil gi lavere klima-avtrykk fra norsk sjømat, og mer forutsigbar og pålitelig logistikk.

– Sjømat Norge deler Jernbanedirektoratets oppfatning av at det vil bli en vesentlig vekst i sjømatproduksjonen i Norge, og at en stor del av veksten vil komme i nord. I dag er sjømatnæringen en storforbruker av gods fraktet på bane, og ønsker også å være det fremover, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, i ei pressemelding.

Han understreker at Norge er verdens nest største sjømateksportør og sender 95 prosent av all sjømaten ut av landet.

– Ofotbanen alene frakter om lag 200.000 tonn sjømat til markedene, hvilket er en god illustrasjon på betydningen av jernbanen allerede har for sjømatnæringen, påpeker han.

Allerede i dag har sjømat lavere klimaavtrykk sammenlignet med annen animalsk matproduksjon, ifølge Sjømat Norge selv. Nå regner de med å sende større godsmengder til markedene, og dessuten spår organisasjonen at mer av sjømaten vil eksporteres som fryst. Næringa har som mål å styrke posisjonen som matvareprodusent med lave klimautslipp.

– Økt bruk av transportløsninger med lavt miljømessig fotavtrykk som båt og bane er blant virkemidlene for å få til dette. En jernbaneutbygging vil kunne føre til at vi kan forbedre klimaregnskapet ytterligere, sier Ystmark.

I høringsuttalelsen til Jernbanedirektoratet om mulig utbygging av Nord-Norgebanen, er Sjømat Norge klart positiv til baneutbygging.

Bedre veier samtidig

– Men det er en forutsetning at tilførselsveiene utbedres tilstrekkelig, så sjømaten kan fraktes på en effektiv og trafikksikker måte til knutepunktene, påpeker Ystmark.

Hovedvekten av sjømatproduksjonen nord for Bodø foregår langs kysten av Finnmark, og i Skjervøy, Senjaregionen, Vesterålen, Lofoten og Steigen. Sjømat Norge forventer at disse områdene vil være de mest sentrale sjømatproduserende regioner i fremtiden.

Her viser bransjeorganisasjonen til at veinettet i disse områdene har en rekke flaskehalser med store utbedringsbehov.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– For at potensialet i en ny jernbane skal realiseres, vil gode tilførselsveier være en klar nødvendighet. I påvente av en eventuell utbygging av Nord-Norgebanen bør et lenge planlagt tiltak med utbygging av dobbeltspor på Ofotbanen igangsettes raskt. Det samme bør modernisering av sporplan og lengre kryssingsspor på Narvik stasjon, sier Ystmark.

– Vi er positive til at regjeringen har varslet konseptvalgutredning av Nord-Norgebanen og samtidig vil utrede øvrige transportbehov i Nord-Norge. Det vil gi oss en helhetlig vurdering av hvilke samferdselstiltak som gir størst effekt for sjømattransporten. Det er av stor betydning at transportbehovet for nordnorsk sjømatnæring settes på den nasjonale dagsordenen, mener han.