Susanne V. Hansen, Kamilla Fossem og Fatima Zozan Kaya, Rødt Sortland.
Susanne V. Hansen, Kamilla Fossem og Fatima Zozan Kaya, Rødt Sortland. Foto: Pressefoto

Synspunkt | Alle søkere må få barnehageplass i Sortland

Rødt har de siste årene vært aktiv i forhold til barnehagesituasjonen i Sortland. Utgangspunktet er at alle søker uansett om de har lovfesta rett til plass eller ikke, skal få et tilbud. Det har så langt vært tilnærma balanse mellom tilgjengelige plasser og antall søkere. Det siste året er det kjent at flere søkere ikke har fått plass utenom hovedopptak. Rødt har fått flere henvendelser om dette. Sjøl om det utvides med to søknadsfrister (to hovedopptak) i året, er det likevel ikke sikkert at alle får plass. Derfor går Rødt inn for at kontinuerlig, åpent opptak og at det da skal være tilgjengelige plasser. Det vil i praksis si det samme som i dag gjelder for elever i skolen. Hvordan dette konkret skal sikres, kommer Rødt til å fremme forslag om skal utredes. Barnehagerett for alle barn er målet.

Barnehagene i Sortland er kjent for god kvalitet og kompetansesterkt personale. En økning av innsatsen for flere tilgjengelige plasser skal ikke bidra til å svekke denne situasjonen. Det er på trappene ei planutredning om kvalitet i barnehagene og Rødt vi bidra til at dette kommer i gang.

I Sortland har det over flere 10-år vært tilnærma likt antall barnehageplasser mellom foreldredrevne/andels-barnehager og kommunale. Det blei brutt i og med at en av den minste foreldredrevne barnehagene, Bjørkmo, blei overtatt av konsernet Hoppensprett. Rødt er sterkt imot at kommersielle drivere skal få innpass i Sortland. Vår holdning er at dette i utgangspunktet er en offentlig oppgave og at ingen skal hente profitt ut av tilrettelagte tilbud som er nødvendige oppveksttilbud for våre barn. Skattepengene skal gå til velferd og ikke til privat rikdom. Foreldredrevne og barnehagedrift fra ideelle organisasjoner der alle inntekter går tilbake til driften, er i dag positivt og helt nødvendig.

I formannskapsmøte 6. juni i år, fremma Rødt forslag om at Sortland kommune skal være aktiv på kjøpersiden dersom noen av barnehagene i Sortland vurderer salg. Dette ville ingen andre partier støtte den gang og Rødt kommer til å jobbe videre med saka. Rødt ser heller ikke snarlig behovet for å legge ned noen av de kommunale barnehagene for å erstatte disse med nye bygninger. Dette må også sees i et økonomisk perspektiv. Oppgradering og nødvendig vedlikehold må gjøres. Dersom antall plasser ikke tilsvarer søkertallet, må det tilføres nye plasser.

For Rødt er barnehagene en av grunnsteinene og starten på fellesskapets ansvar for å skape inkluderte, engasjerte og velfungerende samfunnsmennesker. Innføring av makspris, gratis kjernetid, redusert betaling for lavinntektsfamilier er en start på gjennomføring av Rødts sentrale program som er gratis barnehageplass til alle.

Kamilla Fossem

Susanne V. Hansen

Fatima Zozan Kaya

listekandidater for Rødt Sortland