Synspunkt | Bedre Nav-tjenester med styrket partnerskap

Det overordnede målet i arbeids – og velferdspolitikken er et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked med høy sysselsetting i enhver bo – og arbeidsmarkedsregion. Det betyr at mange aktører må spille på lag for at alle skal bli inkludert i arbeidslivet. Ikke minst gjelder dette samarbeidet i partnerskapet mellom kommunene og Nav Nordland som eier Nav-kontorene sammen. Tøffere økonomisk handlingsrom som en følge av at færre bor i Nordland sammenlignet med resten av landet samtidig med økte forventninger til samarbeid med helse og utdanning er sentralt i det pågående arbeidet med utvikling av lokale Nav-tjenester.

I vel to år har vi i Nordland utviklet og testet ut tre nye organisasjonsmodeller i partnerskap mellom kommune og stat. Vi har organisasjonsutviklingsprosjekter i Ofoten, Indre Salten og i Sør Salten. I Ofoten er kommunesammenslåing og vertskommunesamarbeid basis for nye Nav Narvik, vertskommunesamarbeid er grunnlag for et nytt Nav-kontor i Indre Salten. Faglig samarbeid til beste for innbyggere og virksomheter på kryss og tvers av kommunegrenser og statlig og kommunalt tjenesteområde for kommunene er prøvd ut i Sør-Salten, dvs i Meløy, Gildeskål og Rødøy. Nå foreligger interessante læringspunkter fra pilotprosjektene.

Bakgrunnen for prosjektene er at digitalisering og andre endrede rammebetingelser gjør det nødvendig med endring. Vi trenger å tilpasse organisasjon og måten vi leverer tjenester og møter mennesker og virksomheter på. Det er økte forventninger til at vi i Nav skal gi flere muligheten til kvalifisering, til å fullføre utdanning og skaffe seg jobb i et arbeidsmarked med svært stort behov for arbeidskraft.

Nordland er langstrakt og skreddersøm av lokale løsninger er nødvendig. Vi er helt avhengige av godt samarbeid i et større geografisk område for å kunne se mulighetene som finnes i arbeidsmarkedet utover egen kommune. Sammen kan vi sørge for at flere kommer til Nordland for å jobbe og bli nye innbyggere. Sammen kan vi sørge for at flere heller jobber i nabokommunen fremfor å dra sørover.

I Nordland i dag har vi gode Nav-tjenester fordi vi er gode til å samarbeide Nav-kontorene i mellom. Dette gode samarbeidet utfordres når endringstakten er høy og økonomien er krevende. Det økte kravet til kvalitet på tjenestene i en tid med utstrakt digitalisering krever at vi samarbeider godt i team i større kompetansemiljø.

Vår erfaring er at etablering av større kompetansemiljøer gir bedre og mer kvalitative tjenester til brukerne. Leveranse av komplekse, skreddersydde tjenester i en struktur med mange aktører, er utfordrende. For at våre brukere skal få de beste tjenester, er vi altså helt avhengig av å forene kreftene internt i Nav samtidig som vi er avhengig av godt samarbeid med helse og utdanning, både på kommune- og spesialisttjenestenivå, med videregående opplæring og med universitet og høyskoler.

Noen suksesskriterier mener vi å ha identifisert. Et viktig stikkord er forankring. Vi må få til en forankring på alle nivå og mellom nivåene. Før vi satte i gang med arbeidet i pilotene har Nav-ledere, prosjektledere og representanter fra Nav Nordland vært tilstede i kommunestyrene. Dette var også en god anledning til å fortelle om dagens Nav-tjenester og situasjonen i den enkelte kommune. Samtidig ble det gjennomført interne prosesser som skapte en felles forståelse for utviklingsprosjektet mellom ledere og medarbeidere. Vår erfaring er at lederne for Nav-kontorene har en nøkkelrolle og må ha nødvendig støtte fra både kommune og stat for å lykkes med endringsprosessene.

En annen suksessfaktor er selve prosjektledelsen for organisasjonsutviklingsprosjektet. Prosjektleder må være nøytral, ha innsikt i både kommunal og statlig virksomhet og forstå aktørenes utfordringsbilde. I tillegg må prosjektleder ha både prosessforståelse, helhetsforståelse og samtidig være pådriver og sikre fremdrift.

Avgjørende for endring av organisasjon er at vi finner modeller som er i tråd med lovens krav. Her traff vi på utfordringen at myndighetsutøvelse på den kommunale delen av Nav ikke uten videre kan utøves i nabokommunen. Det er ingen tvil om at godt samarbeid mellom Nav kontor og mellom kommuner gir bedre og mer effektive tjenester totalt sett. Dette betyr at et slikt samarbeid er helt nødvendig og en god forutsetning for en mer formalisert, felles organisasjonsmodell i fremtiden.

For å lykkes med endringer er det viktig med god brukermedvirkning. Der en har fått på plass en god struktur for brukermedvirkning, utvikles den nye organisasjonen raskere og vi kan være tryggere når det gjelder kvalitet og metode for utvikling av tjenester, og det er nyttig at brukerrepresentanter får muligheten til fortløpende å vurdere endringer i hvordan tjenestene utøves.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nå er de nyervervede kunnskaper dokumenter i en prosjektrapport og erfaringene er tilgjengelige. Det har vært en viktig erfaring å sikre at alle prosesser, verktøy og aktiviteter gjennomføres så transparent og åpent som mulig og at all informasjon og dokumentasjon gjøres samtidig tilgjengelig for aktørene i partnerskapet.

Cathrine Stavnes,

direktør i Nav Nordland

Amund Eriksen,

rådmann Hemnes og repr. for Rådmannsutvalget i Nordland