Nils-Olaf Rusten Larsen.
Nils-Olaf Rusten Larsen. Foto: Innsendt

Synspunkt | De gode og åpne prosessene

I april 2018 skåret Hadsel kommune langt under både landsgjennomsnittet og snittet i Nordland på en Åpenhetsindeks som pressens offentlighetsutvalg publiserte. Undersøkelsen baserte seg dels på hvordan et innsynskrav blir håndtert, dels på tilgjengeligheten av viktig informasjon på kommunenes hjemmesider og dels på et spørreskjema til kommunene selv.

Hadsel Høyre ønsker å legge til rette for åpenhet og innsyn i den kommunale forvaltningen.

Åpenhet handler både om innsyn i dokumenter og saksbehandling, og hvordan kommunens ledere og ansatte kommuniserer utad.

Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp, og har etter hvert blitt solid forankret i norsk lovverk og ikke minst gjennom praksis. Noen av de sentrale grunnleggende hensyn som ligger bak disse prinsippene kan være:

• Demokratihensyn. At innbyggere gjennom tilgang på informasjon kan få innsikt i samfunnsspørsmål, få bedre grunnlag til å ta del i kommunedebattene, og bli aktive deltakere i det demokratiske samfunnet vårt

• Rettssikkerhetshensyn. Gjennom de ulike aktørene kan innbyggere skaffe seg kjennskap til forvaltningspraksis og grunnlaget for denne praksisen, noe som kan motvirker usaklig forskjellsbehandling og andre former for kritikkverdig bruk av makt og kompetanse.

• Kontrollhensyn. At innbyggerne og media gjennom innsyn har mulighet til å kontrollere styresmaktene for å eventuelt kunne avdekke uheldige og kritikkverdige forhold.

Det er også et sentralt moment at åpenhet fører til økt tillit til forvaltningen. Hemmelighold eller et lettvint forhold til åpenhet vil lettere kunne føre til mistanke om at forhold ikke blir håndtert i samsvar med regelverk, eller at det kanskje også foreligger andre uheldige omstendigheter som eksempelvis misbruk av makt.

Hadsel Høyre mener derfor at det er flere gode grunner for mer åpenhet i den kommunale forvaltningen og vil derfor jobbe for å etablere et åpent post- og journalsystem etter samme modell som Sortland kommune. Her kan innbyggerne selv følge med postlista, og slipper å be postmottak om innsyn og tilsending av dokumenter som ellers ikke er unntatt offentlighet.

En av Hadsel kommune viktigste oppgave er å yte service til innbyggerne gjennom å ha forutsigbare, effektive og ikke minst transparent saksbehandling. Det er tross alt Hadsels befolknings behov og forventninger som skal styre hvordan vi organiserer tjenestene i kommunen. Hadsel Høyre har gjennom innspill fra publikum fått flere tilbakemeldinger om at det kan være svært vanskelig å komme i kontakt med rette etat og opplever låste dører.

Hadsel Høyre mener derfor at det er et stort behov for et felles og kjent kontaktpunkt i kommunen, og vil jobbe for blant annet å gjenåpne Servicetorget på rådhuset.

Hadsel Høyre skal være pådrivere for at du som har behov for tjenester eller ytelser fra Hadsel kommune skal kunne kontakte rette instans på en effektiv og god måte.

Nils-Olaf Rusten Larsen

6. kandidat Hadsel Høyre