Ordfører i Kvæfjord, Torbjørn Larsen (Ap).
Ordfører i Kvæfjord, Torbjørn Larsen (Ap). Foto: Hilde Jørgensen

Synspunkt | Felles løft for framtidens Kvæfjord

Jeg er så heldig å være ordfører på andre perioden i denne flotte kommunen, og mitt parti har gitt meg fornyet tillit til å være ordførerkandidat i det kommende kommunevalget på ei liste med 28 andre dyktige kandidater fra hele kommunen. Vårt parti har for tiden god rekruttering og vi er det parti i Kvæfjord som har lavest gjennomsnittsalder på lista vår. Rekrutteringa har også gitt seg utslag i at de unge nylig startet AUF lag lokalt i kommunen.

Vi har også et meget godt arbeidsprogram som vi skal jobbe etter de neste fire årene.

Vi har laget et politisk regnskap med oversikt over hva vi har greid å realisere av programmet vårt i perioden gjennom en god felles politisk plattform mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og det er svært positivt å se hvor mye vi har greid å gjennomføre av programmene våre, og dette er tilgjengelig for dem som ønsker å lese det.

Videre har vi også i perioden gjennom svært godt tverrpolitisk samarbeid som jordgruppa, som har vært medvirkende til noe av den positive utvikling på landbruk, og boligpolitisk- utvalg som begge var tverrpolitiske grupper med en fra hvert parti, og hvor sistnevnte gruppe spilte inn til en boligpolitisk plan som nu skal lages ferdig av administrasjonen, og hvor gruppas arbeid blei ført i pennen av Arbeiderpartiets gruppeleder Bendiks Harald Arnesen.

Fra starten av september har vi også på plass en samfunnsplanlegger i Kvæfjord kommune, noe som vil gjøre oss bedre i stand til å rullere en del av vårt planverk, samt at vi har ansatt ny teknisk sjef som er på plass i starten av oktober.

Nu jobber et firma med å lage en samlet presentasjon av tomtene vi har tilgjengelig i de tre boligfeltene våre i Berg/Engen feltet, Lamhagan og på Flesnes, og vi ser for oss at de som er interessert digitalt kan peke på ei tomt i et felt, og få opp 360 graders dronebilder av tomta og hvilken utsikt tomta har, og mye mer om gode fortrinn og tilbud i nærmiljøet som kan være med å gi det gode liv i Kvæfjord. Vi ser at fokus på området nytter, og det er som jeg vet 9 tomter/ hus under planlegging/bygging. Der 5 hus er fordelt på de 3 boligfeltene og fire spredt i kommunen. Dette er en fin økning i aktivitet, og når vi får på plass det samlede reklamemateriellet på hjemmesiden til kommunen og andre plasser, ser vi fram til ytterligere økning i boligbygging i kommunen.

Samtidig har vi jo som supplement til arealplanen vedtatt over 30 områder rundt i kommunen hvor det blir lettere med spredt boligbygging, og der man ikke blir automatisk stoppet av fylkesmann eller Statens vegvesen fordi det er i strid med kommuneplanens arealdel. Vi unngår dermed dispensasjonsbehandling på mange byggesaker som er utenfor de regulerte feltene.

Vi forbedrer framtidens omsorg i Kvæfjord med bygging av Helsehuset, som skal stå ferdig til neste år.

Vi planlegger en helt nødvendig skoleutbygging på Borkenes og vi jobber med realisering av Mylderhuset der vi skal samlokalisere Bibliotek, Kvæfjord folkeverksted, Frivilligsentralen og møteplassen, og hvor politikerne i Kvæfjord har lagt inn i budsjettet 5 millioner til dette spennende prosjektet, og der vi jobber med resten av finansieringen. Dette er svært viktig for oss å få til for å nå målet vårt om ikke bare å være en omsorgskommune, men også en oppvekstkommune som gir våre oppvoksende barn og unge gode relasjoner til heimbygda, slik at det er naturlig å vende hjem og starte familie etter endt utdanning. Vi er faktisk på god vei mot dette, med de gode grep som gjøres i Kvæfjordskolen og Kvæfjordbarnehagen for å ha samme kvalitet og læring uavhengig av om skolen er stor eller liten, samt en sømløs overgang fra barnehage til skole. Politikerne i Kvæfjord har også gjort kloke vedtak om skolestruktur, som gir tid til omstilling og utvikling i bygdene.

Vi har ansatt kommunepsykolog i full stilling og rekrutterer nå en psykolog til for å styrke det forebyggende arbeidet i skoler barnehager og for ungdom i hele Kvæfjord. Vi ser at arbeidet med trygt og godt skolemiljø virker og vi ser av elevundersøkelser at det over tid viser en nedadgående trend på meldte mobbesaker, det er i 2018 og så langt i 2019 ikke fattet vedtak av Fylkesmannen etter§9A for Kvæfjordskolen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi får også gode tilbakemeldinger på at våre ansatte på områder som landbruk, byggesak, oppmåling og helse/omsorg er løsningsorientert, gir gode råd og har rask saksbehandling.

Alt dette blir jo synliggjort gjennom at kommunene i Norge måles gjennom kommunebarometret til Kommunal Rapport på 151 forskjellige nøkkeltall innenfor 12 forskjellige områder, som blant annet grunnskole, barnehage, økonomi og pleie og omsorg. På totalbarometret samlet kommer Kvæfjord ut som nr. 2 i Troms fylke etter Skånland. I tillegg kom det i siste Kommunal Rapport et omsorgsbarometer der vi var nr. 6 i landet, og den eneste kommunen fra Nord-Norge blant topp 10, men det interessante her var at blant de 10 øverste var det fem arbeiderpartistyrte, fire senterpartistyrte og én KrF-kommune.

Så har vi masse å jobbe videre med både på boligbygging, næringsutvikling, bygdeutvikling, oppvekst og omsorg, samt at der er noen mørke skyer for framtidig økonomi som det også må jobbes med. Det vi sammen får til er mye av grunnen til at jeg ønsker å fortsette som ordfører i flotte Kvæfjord, vi vil fortsatt mye med Kvæfjord.

Vi har et prosjekt over 3 år på næringsutvikling der formannskapet er styringsgruppe, og alle kan gå inn og se at det ikke har vært uenighet eller mange forslag som er nedstemt når vår næringsrådgiver jevnlig har rapportert om hva det jobbes med til formannskapet som også er næringsutvalg.

Utviklinga på næringsarealet rundt Lofastkrysset er i gang, men vi trenger i kommende periode å utvide arealet.

Den største utfordringa vår kommune har i årene som kommer er om styrende myndigheter gir oss en anstendig og rettferdig kommuneøkonomi. Derfor må den systematiske omfordeling som i dag skjer fra de små til de store kommuner stoppes. Kommunereformen må ikke få drives videre med utgangspunkt at de små skal tvinges til lydighet gjennom økonomisk sulteforing, det går direkte ut over innbyggerne. Nærmere 90 % av de som avga stemme i Kvæfjord sa klart fra under folkeavstemmingen om at vi skulle fortsette å være egen kommune, dette vil æ kjempe for så lenge det er pust i mæg. Det samme burde også gjelde regionreformen, der mitt parti stemte i mot tvangssammenslåingen avTroms/Finnmark 3 ganger i stortinget og ønsket frivillighet i prosessen. Det ønsker også jeg.

Jeg kunne om ønskelig skrive side opp og side ned om alle omfordelinger som er gjort mellom små og store kommuner. Skal nøye meg med 4: Frivilligsentralen i vår kommune mister i 2021 cirka tre fjerdedeler av tilskuddet sitt. Vi har over år fått 1- 1,2 millioner til påfyll kommunalt næringsfond, regionale utviklingsmidler er redusert slik at i år får vi 100 000 kroner. Skjønnsmidler fra Fylkesmannen fikk vi i 2011: 6,1 mill i 2019 får vi 4,5 mill mindre. Endring i Arbeidsavklaringspenger skyver hjelpetrengende over på den kommunale sosialhjelpen. I tillegg er det rundt 25 forskjellige kutt, avkortninger eller økte avgifter som er gjort av denne regjeringen og som øker forskjellene blant vanlige folk, og mange av dem virker sentraliserende og det bør ikke fortsette i dette tempoet. Vi ser at siste kvartal tapte nesten alle kommuner her nord innbyggere, selv bykommunene som Harstad, Tromsø, Narvik og Lenvik. Det forteller meg at når distriktene har tapt innbyggere en tid så gjør også regionsentrene det etter hvert.

Jeg er klar til å jobbe videre med utvikling av Kvæfjord kommune, og jeg har med meg et dyktig og aktivt lag som også er klar for å styrke fellesskapet.

For å klare dette trenger vi et mandat fra befolkningen som vi håper å få i det kommende kommunevalget. Godt valg.

Torbjørn Larsen,

Artikkelen fortsetter under annonsen.

ordførerkandidat, Kvæfjord Ap