Kari Vik.
Kari Vik.

Synspunkt | Flystasjonen på Andenes, elektronisk infrastruktur og vindturbiner

Jeg har tidligere skrevet om hvordan værradaren på Trolltind er en av grunnene til at nordre del av Andøy er ekskludert fra vindkraftområder. En annen hard eklusjonsgrunn er hensynet til flytrafikken. I særrapport fra NVE står det at vindkraftverk kan medføre virkninger for sivil luftfart dersom vindturbinene lokaliseres innenfor det samme luftrommet som den sivile luftfarten opererer. Innenfor dette luftrommet kan vindturbinene forstyrre signalene i navigasjon- og overvåkning- og kommunikasjonssystemene (NAV-anleggene), og dermed forringe kvaliteten. Luftfartstilsynet og Avinor mener denne grensen må settes til 16 kilometer. NVE slutter seg til dette, og sender også alle meldinger og søknader om vindkraftverk på høring til Luftfartstilsynet og Avinor. Det ble også gjort i saken Andmyran, men svarene viser at det bare ble tatt hensyn til den da eksisterende radaren. Øvrig infrastruktur måtte utredes nærmere.

Hos Forsvaret er avstandskravene strengere. De sier at for Ørland, Rygge og Evenes skal avstanden være 50 km, og at det for andre flyplasser med rullebane over 1150 m og som kan ha plass i en nasjonal og alliert luftoperativ sammenheng skal ha en vurderingssone på 25 km. Avstanden menes i denne sammenheng som avstand fra ytre perimeter til turbinene. På Andmyran er det kun 7 km til nærmeste turbin og 17 km til den som er lengst unna.

Hva så med det Andøya flystasjon. Statsministeren har uttalt at det vil bli aktivitet flystasjonen også i fremtiden. Vi vet at Andøya flystasjon skal være en avlastingsbase eller beredskapsbase etter forsvarets ønske og som vol.no skrev i mars 2018. Vi har hørt rykter om at USA ønsker Andøya flystasjon. Det har også vært antydet at tverrvindbanen likevel kan bli forlenget og operativ. Vi vet at det er store vansker på Evenes vedrørende turbulens og plassering av hangar for P-8. Et restriksjonsplankart som ble utarbeidet i 2013 viser at det ikke kan etableres vindkraftverk i det aktuelle området dersom tverrvindbanen av en eller annen grunn blir operativ igjen.

Saksbehandlingen av vindkraftprosjekter ble fra 2000 til 2011 ivaretatt av Forsvarsbygg (FB) med hjelp fra en vindkraftgruppe bestående av representanter fra Forsvarets logistikkorganisasjon og E-tjenesten. Det var i denne perioden konsesjonen for Andmyran vindkraftverk ble avgjort. Fra ca. 2012 har også Luftoperativ Inspektorat (LOI) vært høringsinstans for FB angående vindkraftsaker. Da det ble søkt konsesjon for vindkraftverket uttalte Mikael Dobloug at det ikke kunne bygges vindmøller grunnet flyradaren. Ved flytting av radaren til Andhue ble konflikten endret fra E til A (ingen konflikt). Radaren ble senere fjernet og dette konfliktpotensiale forsvant. Forsvaret har et foreløpig uavklart forhold knyttet til radiolinjesamband gjennom vindkraftverket, men Forsvarsbygg forutsettes at dette kan løses i detaljprosjekteringen (turbinplassering, m.m.), noe NVE også støtter.

Men hva med masten på Tuva (Saura). Jeg har fått rede på at den nå eies av ASC og leies ut til flere aktører som Telenor og nødnett mfl. Dersom det skal sendes signaler fra denne masten nordover mot Andenes, vil disse signalene gå rett gjennom vindkraftanlegget med de forstyrrelsene dette kan medføre.

Luftfartstilsynet anfører i konsesjonsvedtaket at forholdet til nærmeste lufthavn ikke er vurdert. Konsesjonssøker har vært i kontakt med Avinor og brukere av flystasjonen og fått tilbakemelding om at tiltaket ikke er i konflikt med sivil luftfart. Jeg kan dog ikke finne noen skriftlig dokumentasjon på dette.

Våger Andøy kommune å ta sjansen på at byggingen av vindkraftverket kan begrense nåværende og fremtidige operatører på Andøya flystasjon dersom den blir en avlastingsbase eller noe annet. Å ha åpning for fremtidig bruk av tverrvindbanen må definitivt være i kommunens interesse samt nåværende og fremtidige operatører på Andøya. Så dette bør jo Luftforsvaret se på og melde sine bekymringer, hvis de har noen. Jeg håper det ikke er politiske grunner til at Luftforsvaret eventuelt ikke vurderer dette. Nå er jo også Luftoperativt Inspektorat (LOI) også en del av høringsinstansene.

Med den kampen som stadig føres for Andøya flystasjon er det underlig at kommunen ikke er mer aktiv. Nå leser vi at det ser ut som om droneprosjektet faller bort. Har dette også en sammenheng med fremtidig bruk av flystasjonens arealer eller har det sammenheng med vindkraftverkets plassering og dermed begrensinger for flystasjonens mulige utvikling og vansker for den elektroniske infrastrukturen?

Kari Vik