Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Foto: Bjørn Atle Eide

Synspunkt | Johan Borgos og reindrift på Hinnøya

I et innlegg i Bladet Vesterålen 5. juni har Johan Borgos funnet det betimelig å gi partshjelp til Arild Inga i den pågående meiningsutvekslinga mellom Inga og meg om eventuelle reindriftsrettigheter på Strand. I kjent stil later Borgos som han han sitter med fasiten, både om utøving av reinbeite på Strand og om hvordan alders tids bruk som rettserverv er å forstå. I tillegg opphøyer han seg til overdommer om hvilke argumenter det er passende for meg å komme med.

Opplysninger om min eiendom

Hvis Borgos hadde brydd seg med å lese Arild Ingas tidligere innlegg, ville han ha fått med seg at det var Inga som trakk min eiendom på Strand inn i debatten. Det gjorde han ved å påstå at jeg hadde økonomiske interesser i saka. Økonomiske interesser som for det første gjorde meg inhabil ved behandlinga av arealplanen. Og som for det andre var drivkrafta bak de forslag jeg fremma og fikk flertall for i kommunestyret.

Disse påstandene har jeg imøtegått ved å påvise at slike økonomiske interesser ikke foreligger. Da kommer jeg ikke utenom å måtte si noe om tidligere, nåværende og framtidig bruk av min eiendom. Hvis Borgos trur at disse opplysningene er gitt for å belyse spørsmålet om alders tids bruk, har han misforstått.

Subsidiering av reindrifta

Borgos er på villspor når han kobler min anførsel om at reindrifta er et dundrende underskuddsforetagende, til spørsmålet om vilkåra for alders tids bruk foreligger.

Mitt innlegg handla om langt meir enn alders tids bruk. Og jeg antar at også Borgos forstår at det må være rom for lønnsom næringsvirksomhet og bolyst hvis samfunnet skal kunne fortsette å subsidiære reindrifta. Men det legger vi ikke til rette for hvis vi skal la reindrifta legge seg på tverra for nærmest all anna virksomhet på Hinnøya – være seg ei skiløype på Strand, nye boliger i Kvalsaukan eller et masseuttak på Kringelen.

Hinnøya er stor

Borgos later som om det er etablert rett til reinbeite over heile Hinnøya i kraft av at det noen steder på øya har vært tamreindrift. Han ser ut til å ha glemt at Hinnøya er stor – faktisk Norges største øy. Reindrifta har ikke erverva rett til reinbeite på Strand fordi det har vært langvarig reindrift i Forfjord eller på Kinn. Like lite som reindrift i Kanstadfjord eller i Gombogen har medført rettighetserverv på Strand. Borgos unngår behendig å fortelle at reinbeiteområdet som Ingas forgjengere overtok fra brødrene Omma, var i Andøy og daværende Kvæfjord – temmelig langt unna Strand. Han unnlater også å fortelle at det var først etter år 1900 at de samme forgjengerne flytta til Vesterålen etter først å ha bodd i Gombogen i Kvæfjord.

Gjerdene på Strand

Jeg har i tidligere tilsvar til Borgos redegjort for gjerdehold og utmarksgjerder på Strand – gjerder som er uforenlig med Borgos sine påstander om reinbeite og flyttleier på Strand. Men det ser ut til å være nødvendig med en repetisjonsøvelse:

• Rundt 1870 ble det satt opp et skillegjerde mellom gårdene Strand og Osvoll. Skillegjerdet gikk heilt til fjells.

• Et tilsvarende gjerde (Eliot-gjerdet) ble satt opp på slutten av 1930-tallet. Gjerdet var intakt til heilt ut på 1970-tallet.

• Mellom eiendommene på Strand gikk det skillegjerder heilt opp til fjellfoten. Også dette varte ved til et stykke ut på 1970-tallet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kunnskap om hvor reindrifta ble utøvd

Jeg har sjøl bodd på Strand siden 1954. Og jeg har vært både titt og ofte i utmarka – sommer som vinter. Og jeg har snakka med folk som har betydelig lengre fartstid på Strand enn jeg. Jeg har også hatt slekt i Kvalsaukan med nær tilknytning til forrige generasjons reindriftsutøvere.

Jeg har derfor kunnskap om hvor reindrifta ble utøvd. Hvor det ble beita og hvor det ikke ble det. Men jeg forstår at min kunnskap ikke teller. Borgos veit best.

Oddmund Enoksen