Flesnes skole.
Flesnes skole.

Synspunkt | Kan en skole bli for liten?

Jeg viser til innlegg i Harstad Tidende og Bladet Vesterålen av Karoline Gabrielsen om «Engasjerte bygdesamfunn i Kvæfjord». Jeg oppfatter at et avsnitt i innlegget er en direkte henvisning til meg, som jeg finner å ville gi et tilsvar til.

Jeg møtte som vararepresentant for mitt parti i formannskapet ved behandling av årsmeldingene for 2018, og prøvde der å få en drøfting av situasjonen ved Flesnes skole. Årsmeldinga slo fast at skolen høsten 2018 hadde hatt 7 elever fordelt på skolens 10 klassetrinn, av dem 5 på barnetrinnet og 2 på ungdomstrinnet.

Situasjonen er helt eksepsjonell, ikke minst at en så liten skole har eget ungdomstrinn.

Jeg stilte spørsmål om det kanskje ville være ei bedre løsning å benytte modellen fra Vik, med et oppvekstsenter for de 4 første klassetrinn og barnehage, men ellers med et formalisert samarbeid med Sortland?

Jeg fikk ingen respons på disse tankene.

I påfølgende møte i kommunestyret sto også årsmeldingene på saklista. Jeg viste til det som hadde skjedd i formannskapet, beklaget det jeg oppfatter som uvilje til å drøfte situasjonen, og stilte spørsmål om det kanskje er slik at en skole kan bli for liten?

Det største problemet er at det sosiale miljøet blir så spinkelt på en så liten skole i livsfaser da elevenes sosiale læring er så viktig.

Da elevtallet ved Moelv barneskole i sin tid hadde sunket til 6 elever, tok kretsen initiativ til nedlegging av skolen mot at de fikk gå i Lødingen. Denne ordninga har foreldrene vært tilfreds med i den grad at folket i hele indre Gullesfjord samlet seg om å søke overføring til Sortland kommune da flertallet i Kvæfjord kommunestyre ville samle alle eleven i fjorden til Flesnes.

Karoline Gabrielsen gir ros til innbyggerne i Vik og Flesnes for engasjement for utvikling og bosetting i egen bygd. Det er vel fortjent.

En føler respekt for det engasjement folk i ytre Gullesfjord viser for skolen på Flesnes.

Likevel må det være lov å spørre om tida kanskje er inne for å tenke nytt?

Et poeng til slutt:

Foreldrene fra Våtvoll – Forøyseter har også krav på respekt og å bli tatt seriøst når de mener at det tilbudet barna deres kan få ved Flesnes skole ikke er godt nok. Når foreldre heller tar utflytting fra kommunen, da er det noen varsellamper som blinker.

Asbjørn Hessen, venstreveteran i Kvæfjord