Konsesjonsområdet til Andmyran vindpark ligger til høyre for fjellene i øvre del av bildet. Dette er Norges største sammenhengende torvmyr som Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på.
Konsesjonsområdet til Andmyran vindpark ligger til høyre for fjellene i øvre del av bildet. Dette er Norges største sammenhengende torvmyr som Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på. Foto: Arnfinn Nilsen

Synspunkt | Kommentar til oppslaget om Andmyran vind

Vi vil benytte anledningen til å opplyse befolkningen på Andøy om realitetene som ikke omtales i artikkelen. Andmyran vind unnlater å nevne at det er klageadgang for alle vedtak som fattes av NVE. Vi kan nevne at det allerede blir forfattet en rekke klager til vedtaket om utvidet frist.

Det er også mulig for Andøy kommune å klage ikke minst på at kommunestyret ikke fikk behandlet saken. Det positive uttalelsen ble kun behandlet i formannskapet hvor Andøylisten og MDG stemte mot. En MTA-plan og detaljplan kan også påklages. Det som er hevet over enhver tvil er at det vil skje.

At Andmyran vind vil levere noe tilbake til samfunnet i form av turveier, gapahuker og lignende, kan i beste fall betraktes som at de forsøker å kjøpe befolkningen for glansbilder og glassperler. De beskriver hvor hensynsfullt de skal behandle myren. I Aftenpostens temanummer sier myrekspert Anders Lyngstad mens han henviser til Andmyran, at dette nok er teoretisk mulig, men er skeptisk til om det er realistisk. Han vil ikke bli overrasket om problemer dukker opp underveis og da er veien kort til å drenere myren. Da er allerede skaden skjedd og det blir vanskelig om ikke umulig å rette opp. Da floating roads er en kostbar måte å bygge vei på myr på, vil det ikke undre meg om utbygger vil velge en billigere løsning. Særlig med tanke på at de i artikkelen sier at lønnsomhetet i prosjektet er lavt i utgangspunktet. Når det gjelder turbiner og oppstillingsplasser, skisserte utbygger at de må lage peler ned i myra, helst til fast fjell. Ingen vet med sikkerhet om det finnes fast fjell under myra. Mest sannsynlig består underlaget av aurheller eller grus. Det er i alle fall det som finnes under det myrområdet som brukes av torvindustrien. En punktering av undergrunnen er svært sannsynlig. Vann vil sive ned i grunnen og torven begynner å oksidere (karbonet i torven vil sammen med oksygen danne Co2). Myren må holdes våt for å hindre utslipp av klimagasser. Også metan vil slippes ut i luften.

At Andmyran er et attraktivt prosjekt er underlig all den tid forrige eier i en årrekke har forsøkt å selge konsesjonen. At det passer inn i et miljøperspektiv er et annet utsagn jeg stiller meg skeptisk til. Hvordan kan han si det når alle miljø- og naturorganisasjoner sier det motsatte? Kortreist mat er godt for miljøet, men jeg har aldri visst at kortreist strøm har miljøaspekt. Nei, de har ikke inngått avtaler med Andøy energi om strømleveranser, men de er med på å bekoste utbygging av nettet og skal være med på å bekoste en ny trafostasjon, som er nødvendig på grunn av Andmyranutbyggingen. Han antyder at strømmen kan brukes til en ny batterifabrikk. Hva er dette for noe? Er det slike planer i kommunen? Noen grunneiere er positive, mest de som ikke bor i bygdene. Og bråk vil det garantert bli. De som ønsker det kan gå inn på facebooksiden Bevar Andøya uten vindmøller sin gruppe. Der vil de til enhver tid bli oppdatert på hva som skjer.

Dette prosjektet er hverken å ta vare på naturen eller å berge klimaet. Snarer tvert imot. Alle fagfolk sier at det er det minst klimavennlige prosjektet i Norge. Det er et tysk pensjonistfond som investerer i denne galskapen. Vi er også pensjonister som får alle ulempene, dårligere helse og eiendommer som ikke blir salgbare. Det er en skam av et pensjonsfond som forvalter pensjoner innen helsesektoren i Tyskland.

Maren Anne Omma Engen,

Kari Vik