Christian Torset.
Christian Torset. Foto: Thor-Wiggo Skille, Nordland fylkeskommune

Synspunkt | Rødt, SV og klimakampen

Christoffer Ellingsen fra Rødt skriver i Bladet Vesterålen den 14. november om et forslag fra Rødt knyttet til en konkret utbyggingssak i sentrum.

Ellingsen mener det er lite igjen av miljøengasjementet fra valgkampen, og jeg oppfatter at han skjeler spesielt til SV når han skriver dette. Jeg mener det er riktig å kommentere Ellingsens innlegg litt, for å gi en mer balansert situasjonsrapport.

For det første er det slik at det jobbes i Sortland kommune med en ny energi- og klimaplan. Den vi har nå er fra 2010, og er utdatert på de fleste måter. Nytt av året er at klimaplaner nå skal inneholde en handlingsplan som skal revideres hvert år. Søkelys på området er altså både fra lovgiver og kommunes side langt sterkere framover. Ny plan for Sortland forventes å komme til behandling i løpet av nærmeste fremtid, og SV vil ha sterke og klare meninger om hva en slik plan bør inneholde. Jeg forventer at Rødt, SV og MDG vil ha mange sammenfallende oppfatninger her, og jeg forventer likeså at både Sp og Ap vil trekke i samme retning. Sammen regner jeg med at vi vil ta store og viktige steg i riktig retning.

Det er i lys av denne kommende planen at Rødts forslag for meg fremstod som litt tilfeldig. Selv om saken var god, bør kommunen etter min mening alltid etterstrebe en prinsipiell behandling, slik at ikke én utbygger blir pålagt kostnader som andre utbyggere slipper. Rødts forslag hadde imidlertid mange gode sider, og som SVs representant i formannskapet ga jeg også uttrykk for dette.

Når det gjelder detaljene i forslaget, så er det verdt å merke seg at plan- og bygningsloven allerede stiller en rekke krav til utbyggere. Disse kravene gjør til en viss grad Rødts forslag ikke bare tilfeldig, men også mindre relevant. Det foreligger for eksempel allerede krav til isolasjon (U-verdi) i vegger, gulv, tak og vinduer, og forbud mot installering av oljekjel. Dette tar hånd om i det minste ett av aspektene i spørsmålet om isolasjon. Det er også andre krav til energieffektivisering, som vil inkludere varmepumper og så videre. Rødts forslag er godt, men er altså allerede til dels tatt hensyn til.

Selve utbyggingen som var til behandling er dessuten i seg selv et miljøtiltak, fordi fortetting av bysentrum gir mindre transport. Dette er det også krav til lovverket der søkelys er på at det i by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon.

SV kommer definitivt til å holde oppmerksomhet på miljø, og vil løfte miljø- og klimaspørsmål på en strukturert og gjennomført måte. Det er spesielt med tanke på arbeidsformen jeg håper Rødt vil slutte seg til oss. Vi kan ikke ha det slik at viktige, prinsipielle spørsmål, som for eksempel krav til utbyggere, skal avgjøres fra sak til sak. Det blir uforutsigbart for utbyggere og alle andre, og det vil gi mindre gjennomtenkte, og derfor mindre effektive klimatiltak. I denne saken mener jeg altså at Rødts store engasjement kommer litt i veien for selve saken. Slikt kan skje selv den beste, så det lever jeg godt med, og jeg ser fram til flere gode forslag fra Christoffer Ellingsen og Rødt.

Christian Torset,

leder, Nordland SV