Omsorgssenteret.
Omsorgssenteret. Foto: Bjørnar Hansen

Synspunkt | Til politikerne i Bø kommune

Jeg ønsker med dette vise å formidle dere de forholdene som eldre med særskilte behov lever under på Bøheimen Bo- og Behandlingssenter, heretter kalt Bøheimen.

Min erfaring er hovedsakelig knyttet til den avdeling som tidligere ble kalt for skjermet avdeling/enhet.

For meg som pårørende har tiden fra 09.05.18 og frem til 20.07.19, mens min mor bodde på Bøheimen vært en rent helvete. Før min kjære mor flyttet inn på Bøheimen, trodde vi dette var et godt sykehjem, men der tok vi feil. Det viset seg raskt at ledelsen ved sykehjemmet ikke ivaretok min mor på en god måte, med tanke på hennes kognitive fungering. Min mor har på ett år og to måneder fått sitt liv så redusert på grunn av det jeg mener er brudd på menneskerettigheter og psykiske overgrep. Hun har i lange perioder ligget i sengen inntil 20 timer i døgnet, 7 dager i uken, og dette åpenbart med ledelsens velsignelse.

For å beskrive litt av bakgrunnen så kom hun til en avdeling, hvor medbeboerne ikke lenger kunne kommunisere. Dette ble starten hvor vi forsøkte å få ledelsen på Bøheimen til å gi min mor et annet botilbud. Det var spesielt viktig da vi ønsket at mor skulle opprettholde funksjonen både med språk og aktivitet. Ledelsen har ikke på noe tidspunkt vært imøtekommende med dette. Pleie- og omsorgsleder var mest opptatt av at hun hadde fått en fin utsikt, så vi hadde ikke noe å klage på. Han var også tydelig på at om vi klaget til Fylkesmannen så ville det ikke bli noe godt samarbeid, og akkurat dette løfte har han holdt. Slik jeg oppfatter ledelsen på Bøeimen så er de kyniske, udatert og inkompetent i forhold til å ivareta de meste sårbare eldre.

Det har vist seg på den tiden min mor bodde på Bøheimen at hun isolerte seg mer og mer, hun mistet språket mer og mer, og mye av funksjonen. Min mor har overfor meg uttrykt at hun ikke har trivdes, og hun har konsekvent omdøpt Bøheimen til «galehuset».

Jeg har under det året min mor har bodd der registrert en stor sirkulering av personalet, av fremmedspråklig personal og at de ansatte ikke vet hvem de skal jobbe sammen med, eller når deres neste vakt på avdelingen skal være. Jeg har registrert at dette har ført til manglende kontinuitet, både med aktiviteter og med tanke stabilitet. Det er en minimumsbemanning som igjen fører til at det ikke blir tid til personsentrert omsorg eller individrettet aktivitet.

Vi har over tid forsøkt å både få ledelsen og Fylkesmannen til å forstå litt mer om hvordan min mor har hatt det på Bøheimen, uten at det teknisk er funnet noen avvik. Det ivaretar dog ikke kommunens ansvar å legge til rette for at den enkelte beboer kan få et opphold som både er fysisk og psykisk ivaretakende. Det er ingen personsentrerte tiltak på avdelingen for beboerne. Selv om kommunen skriver i sitt vedtak at min mor skulle bo på avdelingen, nettopp for å kunne nyttiggjøre seg psykososiale tiltak, så eksister det ingen mulighet til det. Hvordan skal man ha et psykososialt godt miljø når man ikke har noen å være sammen med? Eldre personer med særskilte behov som bor på sykehjem har behov for tre ganske enkle, men viktige ting. De har behov for trygghet, stabilitet og forutsigbarhet. Når personalet ikke vet fra dag til dag hvilken avdeling de skal jobbe på, og det settes inn den ene etter den andre, som ikke snakker godt norsk. Da kan dere tenke dere hvor trygge de som bor der føler seg, hvor ustabil tilværelsen blir og ikke minst hvor uforutsigbar hverdagen blir. Jeg har forståelse for at det kan være grunn til å bruke vikar, men ikke til at det overhodet ikke er mulig å få en fast og stabil personalgruppe som kjenner beboerne godt, og som beboeren også kjenner. Det vil føre til større forutsigbarhet, stabilitet og ikke minst gi en trygghet for de som bor der.

Situasjonen som min mor satt i bidro til en totalbelastning som både min mor og jeg ikke kunne leve med, noe som førte til at jeg ikke så annen mulighet enn å hjelpe min mor med å skrive seg ut fra Bøheimen, og har nå søkt seg til annet sykehjem som er nærmere sine pårørende. Vi håper at dette på sikt vil bidra til at i alle fall hun får det godt.

For fremtidens eldre som må flytte inn på Bøheimen, så ber jeg dere som folkevalgte å sette på dagsorden at ledelsen skal være mer imøtekommende angående brukermedvirkning, å kreve at den enkelte får et helhetlig botilbud, slik at det unngås så mye uro i en tid hvor en skal ha det fint og rolig. Det har vært fantastisk å se hvor mye hun har kommet seg etter at hun forlot Bøheimen, og hvor mye tryggere hun er blitt. Må bare si som min mor sier, hun skal aldri mer på Bøheimen.

Britt-Eva Strand