Foto: Tor Johannes Jensen

Synspunkt | Vil ha øksnes-økonomien ut på ettersyn

Øksnes Venstre vil legge kommunestyrets budsjett – og økonomiplanvedtak ut til alminnelig ettersyn.

Årsbudsjett og økonomiplan er bindende for kommunens samlede virksomhet for kommende år. Det er derfor spesielt viktig at planene er sikret en grundig behandling i de kommunale organer før vedtak fattes.

Frem til kommuneloven av 1992 hadde rådmannen rett og plikt til å utarbeide forslag til budsjett for kommunen. Denne oppgaven er i loven nå overført til formannskapet.

Formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan skal ligge ute til alminnelig ettersyn i minst fjorten dager.

Begrunnelsen for det alminnelige ettersynet er at vurderinger og resultater som er lagt til grunn i budsjettet og økonomiplanen, skal kunne bedømmes og debatteres av offentligheten i forkant av et endelig vedtak i kommunestyret.

Skal målet med det alminnelige ettersynet kunne etterleves, er det vesentlig at øksnesværingene er sikret tilgang til vurderingene som blir foretatt i formannskapet.

Offentlighetsloven fastslår også at det skal legges tilrette for at bl.a. formannskapets saksbehandling skal være: «open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta.»

Posisjonen i Øksnes sin håndtering av budsjettet og økonomiplan i formannskapet er ikke i tråd med disse prinsippene. SP, Høyre og Frp sin innstilling er lik rådmannens innstilling, men det er rimelig åpenbart at det budsjettforslaget de legger fram i kommunestyret vil være forskjellig fra rådmannens forslag på vesentlige punkt.

Innstillingen til budsjettet- og økonomiplan skal legges ut til alminnelig ettersyn tidlig nok til at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte forslagene, og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret.

Budsjettet og økonomiplan- som mest sannsynlig blir endelig vedtatt i kommunestyret – er ikke er lagt ut til alminnelig ettersyn. Dermed har ikke allmennheten fått anledning til reelt å vurdere det fremsatte forslaget. Av denne grunn vil Øksnes Venstre foreslå å legge kommunestyrets budsjett – og økonomiplanvedtak ut til alminnelig ettersyn. Dernest behandles saken på nytt i et senere kommunestyremøte.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Blir ikke dette imøtekommet, vil Øksnes Venstre be departementet om ei vurdering av om budsjett – og økonomiplanen i Øksnes har blitt til på lovlig måte.

Øksnes Venstre, Jørn Martinussen

Lokallagsleder