Åpen hall på Sortland er blant tiltakene som drives ved hjelp av pengene regjeringa deler ut. (arkivfoto)
Åpen hall på Sortland er blant tiltakene som drives ved hjelp av pengene regjeringa deler ut. (arkivfoto)

Tilbud for 1,3 millioner for familier med lav inntekt

Regjeringa gir 1,3 millioner kroner til tiltak i Vesterålen og Kvæfjord for barn fra familier med lav inntekt. Pengene går blant annet til utstyrssentraler, ferieklubb og gratis tilbud etter skoletid.

Tilskuddene i «Nasjonaltilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019» er klart. Regjeringen bevilger totalt 302 millioner kroner til tilskuddsordningen i år, og av det går altså 1,3 millioner kroner til tiltak i Vesterålen og Kvæfjord. Prosjekter i Hadsel og Sortland får omtrent halvparten av pengene.

Frivillige tiltak er en viktig del av ordningen, og mens det er kommunene som står bak tiltakene i de fleste kommunene, er det Frivilligsentralen som har laget opplegg i Kvæfjord.

– Aldri før har frivillige tiltak mot barnefattigdom vært så styrket. Dette er midler til organisasjoner, kommuner og private som skal gi barn og unge et rikere aktivitetstilbud, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon, sier Silje Hjemdal (Frp) i Stortingets Familie- og kulturkomité.

Hun understreker at partiet i regjering har vært opptatt av at barn og unge skal få delta på aktive arenaer sammen med venner, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

– Derfor har det vært en viktig satsing for regjeringa å styrke den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom. En god oppvekst er viktig for barn og unges videre utvikling. Vi må sørge at barn og unge får gode minner fra oppveksten, gjennom blant å kunne delta på sosiale aktiviteter og på ferier, legger hun til.

Dette er tiltakene som får penger i distriktet:

• Andøy kommune får 175.000 kroner til «Innaførr»: Det innebærer aktivitetskort, utstyrssentral, aktivitetsleir og fritidskonsulent. Aktivitetskortet skal dekke utgifter som personlig utstyr, kino, svømming, og billetter til arrangementer. Ferieklubben for barn skal være gratis, så alle barn har en reell mulighet for å delta. Ferieklubben har fokus på mestring, sosiale aktiviteter og fysisk aktivitet. Utstyrsentralens mål er at mangel på utstyr ikke skal være et hinder for deltakelse i aktiviteter.

• Bø kommune får 190.000 kroner til «Etter skoletid»: Prosjektet er rettet mot barn og ungdom fra sjuende til tiende klasse, som ikke er med i organisert aktivitet etter skoletid og tilhører familier med lav inntekt som har behov for og ønsker alternativ til de allerede etablerte tilbud. Det er planlagt leksehjelp, matlaging med fokus på godt kosthold og det sosiale fellesskapet ved måltider, friluftsaktiviteter og fysisk aktivitet med fokus på trivsel. Det vil også bli arrangert helgeturer.

• Hadsel kommune får 300.000 kroner til Hadsel utstyrssentral: Den skal låne ut utstyr for å redusere økonomiske barrierer for å delta i ferie- og fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller ha svært lave kostnader, og det skal være faste rutiner for samarbeid med én eller flere aktører som er i regelmessig, direkte kontakt med tilskuddsordningens målgruppe (NAV, politi, barnevern eller andre).

• Kvæfjord Frivilligsentral får 130.000 kroner til «Mylder for barn og unge»: Aktivitetstilbud på ettermiddagstid som kan bidra til aktivisering, inkludering og hindre utenforskap. Et samarbeid med friviligsentralen og ulike lag/foreninger vil kunne tilby utsatte grupper inkluderende og lærerik aktivitet. Målet er aktiviteter på tvers av generasjoner og kultur, , og en møteplass som bidrar til å motvirke ensomhet og tilbaketrekking på grunn av lavtinntektsfamilier.

• Sortland kommune får 300.000 kroner til «Inkludering gjennom fysisk aktivitet og kultur – videreføring av prosjekt startet i 2017»: Målet er å jevne ut forskjeller i status og levekår for barn og unge og medvirke til å oppfylle Fritidserklæringen. Tiltaket skal gi fritidstilbud til alle som i dag ikke er med i organisert idretts- og eller kulturtilbud, og det inneholder aktiviteter som åpen byhall hver fredag kveld, gratis tilbud innenfor musikk og kunst, uteaktiviteter og friluftsliv, ferietilbud og videreutvikling av utlånssentral.

• Øksnes kommune får 220.000 kroner til «Fra taushetsplikt til raushetsplikt – det e vårres felles ungdomma ‹Etter skoletid›»: Det innebærer ukentlig fritidstilbud til ungdom som i liten grad har andre fritidsaktiviteter. Det skal være et supplement til andre arenaer hvor ungdommer opplever mestring og tilhørighet. Tilbudet omfatter middagslaging, leksehjelp, fysisk aktivitet og andre aktiviteter som ungdommene selv planlegger og prioriterer.