FAU ved Flesnes oppvekstsenter har både i referat og i sitt høringsinnspill gitt klart og enstemmig uttrykk for sitt ønske om at vår nærskole defineres som Sigerfjord skole i Sortland kommune.

FAU stiller spørsmålstegn med hvorfor foreldrenes ønske ikke blir hørt av administrasjonen. Vi har fått bekreftet at det ikke ligger økonomiske motiv bak. Så hva er årsaken ?

Hvorfor blir foreldrenes ønske på denne måten oversett og neglisjert? Det sterke ønsket fra kommunen om å overse foreldrenes ønske om Sigerfjord som nærskole fremstår som svært merkelig.

Det uttrykkes i innstillingen til kommunestyret torsdag at barnas beste er at alle barn fra Gullesfjord skal samles og forenes på Strand skole. Vi kan forsikre om at vi i foreldregruppen nettopp har vurdert våre barns beste. FAU-vedtaket var enstemmig i å ønske Sigerfjord som vår nærskole.

Det er gode grunner til at vi ikke ønsker at de skal gå på Strand skole.

Dersom kommunestyret torsdag vedtar å definere Strand som nærskole, kan en konsekvens bli at administrasjonen på ny må behandle og godkjenne en hel rekke søknader om enkeltvedtak om flytting fra Strand til Sigerfjord skole.

FAU ber enstemmig og ærbødigst kommunens administrasjon og politikere om å ivareta FAUs ønske i denne saken.