– Man må gå sidelengs når man møtes, sa lærer Ann Helen Johnsen da Bladet Vesterålen var innom Sortland barneskole tidligere i mai. Både lærere og elever klager på lite plass, og den gamle skolebygningen har mange utfordringer som må løses.

Kommunedirektøren foreslår nå at kommunen skal øke investeringsbudsjettet i 2023 med 1 million, og så sette av 2 millioner årlig i 2024, 2025 og 2026. De pengene, pluss ei økning av vedlikeholdsbudsjettet, skal gå til å gjøre Sortland barneskole brukanes det neste tiåret. I tillegg ber kommunedirektøren om å få satt i gang ei utredning for brakkerigg ved skolen.

Totalt ser administrasjonen for seg at man må bruke 17,6 millioner kroner på utbedringer det neste tiåret.

– Sortland barneskole forutsettes videreført med dagens bygningsmasse i 10 år. Ovenstående tiltak er nødvendige for at det skal være forsvarlig drift på skolen, og for å sikre et godt arbeidsmiljø for elever og personal, slår kommunedirektøren fast.

– Ingen av tiltakene tar høyde for oppgradering av skolen til dagens standard, TEK 17. Flere mindre tiltak er også nødvendig for videre drift av skolen, men det er ikke tatt med i denne vurderingen, står det videre i innstillingen til Sortland kommunes driftsutvalg.

Driftsutvalget har møte 1. juni. Saken går videre til formannskapet og kommunestyret etter det.

Dette er lista over foreslåtte utbedringer:

Sortland barneskole består av tre bygg: Bygg A er bygd i 1979, bygg B i 1954, og bygg C i 1960.

Akutte tiltak, må utbedres snarest: Totalt 13,2 millioner.

Brakkerigger: 10 millioner kroner.

– Arbeidsforholdene for lærere oppfyller ikke dagens krav til arbeidsmiljø. Det er trangt i dagens kontorlandskap, og det kan oppstå problemer ved evakuering. Administrasjonen foreslår etablering av ny brakkerigg med kontorer og nødvendige garderobe-fasiliteter til lærere ved Sortland barneskole. Arealer frigjort i bygg A kan benyttes til klasserom og sanitære forhold til elever.

Nye inngangsparti: 1,5 millioner kroner

– Det er stort behov for nye inngangspartier på alle inngangene mot vest og øst i bygg A. Regn og snø kommer inn i bygget. Det er også stort behov for å bygge et overbygg/tak over to av inngangene for å skjerme mot vær og vind. Dette tiltaket vil også redusere energitapet i bygningen slik at vi reduserer behovet for oppvarming.

Nye toaletter mellom bygg B og C: 800.000 kroner.

– Dette er spesielt for skoleelever fra 5 år. Det er i dag kun ett toalett per etasje i bygg B og to toaletter i kjeller. Toalettene er i seg selv akseptable, men det er nødvendig å etablere flere toalett, siden de betjener et stort antall elever. De minste elevene har problemer med å benytte toalettene som er i kjelleren.

Nye ytterdører i bygg B: 300.000 kroner.

– Begge ytterdørene i bygg B er helt utslitt og begynner å gå i oppløsning. Dette tiltaket vil også redusere energitapet i bygningen.

Takplater på overbygg, bygg A: 100.000 kroner.

– Takplatene på overbygget mot nord-vest i bygg A er nå så opprustet at de går i oppløsning og ikke har forsvarlig feste. Fare for at de kan løsne helt ved sterk vind.

Lekkasje fra innstøpt avløp, bygg B: 150.000 kroner.

Varmtvannsbereder bygg A, fra byggeåret 1979: 100.000 kroner.

Legionellasikring til varmtvannsberederen: 250.000 kroner.

Bør utbedres i løpet av de neste 5 årene: 2,2 millioner kroner.

Belysningsutstyr er utslitt og ikke ifølge EU-standard: 1,5 millioner kroner.

Utskifting av vindu fra byggeåret 1954, bygg B: 300.000 kroner.

Utskifting av punkterte vinduer i bygg A: 300.000 kroner.

Heis mangler i bygg B. Utredning av heissjakt og korg: 100.000 kroner.

Bør utbedres på lang sikt, 5-10 år: 2,2 millioner kroner

Bedre ventilasjonskanaler, bygg B: 1 million kroner.

Utskifting av kabler og hovedtavle som har utløpt teknisk levetid: 735.000 kroner.

Skifte av gammel hovedfordeling i bygg A: 500.000 kroner.