Det opplyser forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) på en pressekonferanse ved Andøya Space onsdag.

Det åpnes nå også for Nato-investeringer på Andøya i hundremillionersklassen.

Med det legger regjeringa til rette for at Andøya skal bli permanent base for alliert mottak, samtidig som næringslivet får tilgang på om lag 500 mål næringsareal ved flystasjonen.

Andøya Space har i dag hovedkontor i Oksebåsen, mellom Andenes og Bleik, men selskapet er i ferd med å vokse seg ut av dagens lokaler. I framtida kan selskapet få nytt hovedkontor på nettopp flystasjonen.

Se hele pressekonferansen her:

Investeringa

I tillegg skal det tilrettelegges for at Avinor, i samarbeid med Andøy kommune, kan videreutvikle lufthavna med blant annet ny brannstasjon .

Man skal også se på muligheten for omlegging av fylkesvei 82, via dagens flystasjonsområde, for å unngå værutsatte Kjølhågen.

– Vi fremmer forslag om å bevilge om lag 150 millioner kroner til å iverksette innledende tiltak på Andøya for å frigi arealer til næringsvirksomhet, samtidig som evnen til alliert mottak i nord styrkes, sier forsvarsminister Gram.

Dette sier Ketil Olsen, administrerende direktør i Andøya Space:

Forsvarsministeren peker konkret på disse innledende tiltakene:

• Arbeid med å etablere et indre perimeter rundt gjenværende del av Forsvarets base, som er en forutsetning for å frigjøre arealer til sivil næringsvirksomhet.

• Nødvendig IKT-infrastruktur som må flyttes innenfor ny inngjerding.

• En håndfull årsverk til støttetjenester for luftmilitær beredskap, vertslandsstøtte, vedlikehold og ammunisjonshåndtering og andre støttefunksjoner.

– Tiltakene krever også tildelinger i neste års statsbudsjett for å ferdigstilles. I tillegg må finansieringen av årsverkene videreføres, sier Gram.

Han forsikrer at Andøya er en del av bildet når en ny langtidsplan for forsvarssektoren (LTP) nå skal snekres, men holder kortene tett til brystet.

– Ambisjonsnivå for alliert mottak og eventuelle fremtidige nasjonale militære behov må håndteres gjennom kommende langtidsplan, slår Gram fast.

Se ordfører Knut Nordmos reaksjon på regjeringas budsjettlekkasje:

Fagmilitært råd i juni

Ifølge Dagens Næringsliv legger forsvarssjef Eirik Kristoffersen fram sitt fagmilitære råd (FMR) 7. juni.

Nå er de første, spede avklaringene knyttet til framtidig militær aktivitet på Andøya kommet.

Det neste året skal eventuell annen nasjonal og alliert militær aktivitet på Andøya avklares, i langtidsplan-prosessen.

Stortinget skal vedta en ny langtidsplan for forsvarssektoren (LTP) i 2024.

Stille om havna og The Whale

Gram og Skjæran hadde ingen gode nyheter med seg angående Andenes havn eller The Whale i forkant av revidert nasjonalbudsjett, som legges fram torsdag.