Det er forståelig at Havna ønsker å få en avklaring på det som må sies å være et eksistensielt spørsmål for deres virksomhet. Likevel er det ikke til å stikke under stol at Havnas, og dermed også kommunens, prosesser har framstått både forvirrende og frustrerende.

Det eneste faste holdepunktet har vært behovet for mer areal. Tilbake i 2014 spurte Bladet Vesterålen hvor mye det haster å få etablert et nytt havneavsnitt. Den gang styreleder i havna Willy Bowitz svarte: «I utgangspunktet har vi allerede arealknapphet i havna.»

Siden den gang har det gått ni år. Hva har skjedd på disse ni årene?

I 2014 ble det laget en studie som vurderte 11 ulike alternativer for lokalisering. Alternativene ble vurdert hver for seg. Hensikten var å belyse muligheter og begrensninger. Sluttrapporten anbefalte entydig Kringelbukta. Gode maritime forhold, massebalanse og muligheter for vekst var avgjørende. Rapporten var samtidig klar på at et havneavsnitt i Kringelbukta ville være negativt for både naturmangfold, kulturminner, jordvern og reindrift.

Sortland kommunestyre gikk imidlertid inn for et annet alternativ. Kommunen foretrakk Bygd nord for gamle Europris og Sjøhussenteret. Området ble tatt inn i arealplanen som ble vedtatt i 2017. I kommuneplanens samfunnsdel satte imidlertid Sortland kommunestyre før jul i 2021 som mål at den nye havna skal etableres på Kringelen. Vinteren 2023 inviterte så kommunen til delvis revisjon av kommuneplanens arealdel med en planprosess som inkluderte vurdering av både Kringelbukta og Bygd. Men nå er det altså likevel området på Bygd som Havna vil utvikle.

Slik kan vi ikke holde på. Nytt havneavsnitt vil definere utviklinga av Sortland i uoverskuelig framtid. Vi må holde fast på Kringelbukta som et reelt alternativ, og ta opp dialogen med alle interesser i området. Det gjelder ikke minst reinbeitedistriktet, der dialogen forutsetter et oppdatert kunnskapsgrunnlag – ei reindriftsfaglig konsekvensutredning. Spesielt med tanke på konsekvensene ei havn i Kringelbukta vil få for vinterbeite og reinens vandringer gjennom året.

Sortland kommune må også ta ansvar for å bygge tillit til reindrifta. Tillit er ei forutsetning for dialog. Enkelte har lagt ned en betydelig innsats for å diskreditere reinbeitedistriktet på Hinnøya. Sortland kommune må skape et klima for konstruktiv dialog framfor konflikt. Først da er man i en posisjon for å finne de gode løsningene sammen med både reinbeitedistriktet og andre berørte parter.

Verken Sortland Havn eller Sortland kommune er tjent med å stadig prøve ut nye snarveier framfor å gjøre de nødvendige, dog tidkrevende, handlingene. Gode prosesser tar tid, men dårlige prosesser blir ofte mye mer tidkrevende. Før du veit ordet av det har det gått ni år.

Les også

Åpent brev til havnestyret i Sortland: Dette vil påvirke hele befolkningen, og vi er dypt bekymret