En gruppe naboer av kryptofabrikken på Hadselmyran har stilt kommunedirektør Janne Kankaala 16 spørsmål i et åpent brev.

Les også

Vi forventer svar fra Kankaala om etablering av krypto-bedrift

Her er kommunedirektørens svar:

Det finnes ingen plikt til å svare på et åpent brev, slik som ̧«nabogruppen» skriver, men jeg vil likevel korrigere noen misforståelser.

Sak om byggesøknad GBnr 62/28 (datasenter) er sendt til Statsforvalteren til avgjørelse. Det innebærer at mange av spørsmålene/påstandene vil bli besvart av overordnet instans.

I tillegg har kommunen opprettet en tilsynssak for å undersøke om tiltaket har uavklarte eller ulovlige forhold. Denne er en normal prosedyre. Saksbehandlingen tar noe tid på grunn av kapasitet i administrasjonen, men vi forskutterer ikke resultatet av tilsynet før endelig rapport er ferdigstilt.

Påstander om organinterne forhold er det ikke behov å kommentere på. Administrative avgjørelser i byggesaker tas av kommunedirektøren.