En juridisk betekning fra jusprofessor Finn Arnesen ved Senter for europarett ved Universitetet i Oslo, er klar, ifølge High North News.

Debatten har gått om en endring av Deltagerloven vil føre til at utlendinger overtar norske fiskeressurser.

Nå skal det altså være klart at eierskapsbegrensningene i Deltakerloven kan fjernes uten at det åpner for utenlandsk eierskap.

Sjømatinsdustriutvalget – populært kalt Tveteråsutvalget, etter lederen Ragnar Tveterås – satte som forutsetning av ei endring av Deltagerloven ikke skal åpne for utenlandsk eierskap. Selv utredet utvalget ikke det spørsmålet.

I dag sier Deltakerloven at bare norske statsborgere eller personer som er likestilt med norske statsborgere kan få ervervstillatelse. En utlending bosatt i Norge kan bare få ervervstillatelse når båten største lengde er mindre enn 15 meter.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) har sagt at Deltagerloven ikke vil bli endret slik at det åpnes for utenlandske eiere i fiskeflåten.

Nå har altså professor Finn Arnesen på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet laget en betenkning som konkluderer med at forslaget fra Tveteråsutvalget ikke behøver å rokke ved dagens restriksjoner på utenlandske statsborgere og foretak.