Dokumentaren avdekker stor svikt i omsorgen av eldre i hjemmetjenesten forskjellige steder i landet. Samtidig er Eldrerådet takknemlig for at noen velger å stå frem med sine historier i en sektor som normalt er svært lukket, taushetsbefengt og lite tilgjengelig for allmennheten.

Eldrerådet er kjent med at det utøves mye omsorg og behandling av god kvalitet i Sortland kommune, men vi utelukker ikke at forhold som kommer frem i dokumentaren også kan foregå her.

Eldrerådet er et lovpålagt organ som finnes i hver kommune som har som formål å «skal bidra til at eldre blir sikret bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som omhandler dem (de eldre). Eldrerådet har rett til å uttale seg i saker som gjelder eldre.»

Med bakgrunn i Eldrerådets mandat og de forhold som ble avdekket i dokumentaren ber vi kommunedirektøren om redegjørelse og svar på noen spørsmål i møtet i Eldrerådet 8. februar.

Vil kommunedirektøren snarest ta initiativ overfor hjemmetjenesten med spørsmålet om omsorgstjenesten har noe å lære av det som ble avdekket i dokumentaren? Har Sortland kommune utarbeidet retningslinjer ved private telefonsamtaler under oppdrag hos bruker/pasient? Har ansatte nødvendig kompetanse i møte med personer med demens/kognitiv svikt i hjemmetjenesten og er det tilstrekkelig personell til oppgavene? Hvis ikke hva gjøres av tiltak? Hvordan sikrer Sortland kommune at flest mulig av ansatte i den daglige omsorgen av brukere/pasienter, har kjennskap til deres ønsker og behov? Sortland har mange dyktige ansatte med annet lands opprinnelse. Hvilke krav stilles til språkkunnskaper både i å gjøre seg forstått overfor brukere/pasienter og medarbeidere og selv forstår hva som blir formidlet til dem?