– Foreldrenes arbeidsutvalg ved skolen er bekymret, sier leder Øistein Qvigstad Nilssen.

Han sier anleggstrafikken som kommer i byggeperioden vil være betydelig.

Betong og sand

– Det skal støypes 14 fundamenter, hvert på 450 kubikk betong. Disse må støypes i én operasjon, så betongbilene kommer til å gå i ett, sier Nilssen.

Han legger til at sanda som brukes i støyping også transporteres på barnas skolevei.

– Sanda blir lossa fra båt på Nygård og kjøres forbi skolen til betongfabrikken på Frøskeland. Og derfra kjører betongbilene samme strekning tilbake og så opp Holmstaddalen til avkjøringa for den nye vindmølle-veien.

Mangler skoleskyss

Han påpeker at det ikke fins gang- og sykkelvei på strekninga, og at flesteparten av barna ikke har krav på gratis skoleskyss.

– Mange av barna må dessuten krysse veien for å komme til busstoppet.

Nilssen sier FAU er opptatt av å få vite hvordan Sortland kommune har tenkt å sikre barnas skolevei i anleggsperioden.

Flere løsninger

– Sortland er trafikksikker kommune. Kommunen har også ansvar for å kvalitetssikre reguleringsplanene opp mot trafikksikkerheten. Sortland skal også sørge for at anleggsvirksomhet foregår uten at den er til fare for andre, sier han.

Foreldrenes arbeidsutvalg ved skolen har selv tenkt på ulike løsninger. En av dem er at alle barna gis rett til skoleskyss i anleggsperioden, også om man bor nærmere skolen enn fire kilometer.

– En annen mulighet er redusert hastighet på anleggstrafikken. Det il redusere farene for myke trafikanter langs veiene.

– En tredje mulighet er at anleggstrafikken ikke foregår i de meste utsatte tidene rett før og etter skolestart.

Gang- og sykkelvei

Nilssen påpeker at det er mange barn på strekningen som blir hardest belastet med trafikk, og at det i tillegg er en barnehage på strekninga.

– Barnehagebarna bruker også veien ved utflukter og turer i fjæra, da selvsagt i følge med voksne. Men vi har friskt i minne ulykker som skjer med anleggstrafikk, og vet at slik trafikk er en dårlig kombinasjon med trafikken av barn langs veien.

Han sier han har et håp om at en del av anleggstrafikken vil skje i skoleferien, men at flere tiltak uansett bør settes inn for å sikre barna.

– Vi ser jo at denne saken aktualiserer behovet for gang- og sykkelvei på Holmstad, men i første omgang må vi sikre barna gjennom anleggsperioden. Derfor er vi spent på hvilke planer som foreligger, sier Nilssen, som varsler at FAU vil sende brev til Sortland kommune om saken.