Det kom fram da Sortland kommunes arealplanlegger Runne Kvannli hadde invitert til et møte med næringslivet om den kommende arealplanen for Sortland.

Planen omfatter hele Sortland kommune med unntak av områdene innenfor byplanens grenser.

– Uegnet havn

– Vi har gjort mye i Holmen. Og vi valgte Holmen etter først å ha funnet Ramnflauget uegnet. Å ligge midt i sundet er ikke den beste plasseringa, hva angår vær, straum og andre forhold, sa Holmøy.

Han reagerte på at Sortland kommune vurderer å legge opp til et nytt havneavsnitt på Bygdneset, med en plan B på Verholmen i Jektbogen.

– Vi skulle ønsket at det ble vurdert å gjøre noe mer i området i Holmen, framfor å splitte aktiviteten enda flere steder, sa Holmøy.

Han ba også om at kommunen tok høyde for ei utvikling i havbruksnæringa. – Vi merker andre holdninger andre steder vi har aktivitet. Der er man mer offensive med tanke på regjeringas vekstambisjoner for næringa, sa Holmøy.

– Vi ser at et nytt havneavsnitt også vil berøre dyrka mark. Det er ei utfordring, særlig for yngre bønder som ønsker å investere. Dess lengre man må kjøre etter fôret, dess vanskeligere er det å få økonomi i ei investering i jordbruket, sa Eirik Jensen i Bondelaget.

Rune Kvannli påpekte at det legges opp til et strengt vern av allerede dyrka mark i den nye arealplanen, men at områder som er mindre verdifulle jordbruksarealer lettere vil kunne tas i bruk til bolig- eller næringsutvikling.

– Området på Bygdneset er det eneste der vi ønsker å ta dyrka mark, sa Kvannli.

– Trenger arealer

Holmøy hevdet også at det er viktig at næringslivet får avsatt store nok områder.

– Det er viktig om en skal unngå endeløse prosesser for å få tilgang til arealer, sa Holmøy, som fikk støtte av Oddbjørn Toften.

– Næringslivet trenger arealer. Men vi kommer ingen vei så lenge vi ikke får eiendomsretten til arealene. Det er ingen som kan ta seg til rette på annen manns grunn, og kommunen vil ikke ekspropriere eiendom næringslivet har behov for, påpekte han.

Over 30 personer hadde møtt fram til møtet, men ikke alle deltok i diskusjonen om planens innhold.

Ulf Ovik påpekte at han håpet planen ble greiere å forholde seg til enn byplanen.

– Jeg håper det ikke blir slik som med byplanen, at den etter kort tid viser seg vanskelig å forholde seg til og rette seg etter, sa Ovik.

– Utfordrende

Eirik Jensen påpekte at bandlegging av jordbruksområder til andre formål er utfordrende for næringa:

– Dersom store områder blir bandlagt, og ingenting skjer, opplever vi ofte at eiendommene blir liggende brakk, framfor at de er i drift som landbruksareal. Det så vi på Strand og det har vi sett andre steder. Det er vanskelig å få til langsiktige leieavtaler, om grunneieren ser muligheter for å tjene mer på marka til andre formål, sa Jensen.

– Vi har notert og tar med oss alle innspillene som kommer, sa Tove Bjørkmo, ordfører i Sortland.

Les også:

Ønsker nærings-innspill

Vil styrke bygdesentrene