annonse

SYNSPUNKT | Konsekvenser for Sortland-skolen ved varslede stillingskutt

Sortland ungdomsskole
Sortland ungdomsskole: Skal bestå. (Foto: Svein Henry Wedding)

– Vi mener utviklingen i oppvekstsektoren i Sortland kommune nå går i motsatt retning enn det staten mener de legger opp til og andre sammenlignbare kommuner.

  • Meninger

Fagforeningene har fått presentert ressursfordelingsmodellen for skolene og nå ser vi konsekvensene i forhold til det vedtatte budsjettet for 2019, og da med virkning fra august 2019.

Vi er svært bekymret for tilbudet til elevene og for arbeidsforholdene for lærere og ansatte i Sortlandsskolen. Skal vi opprettholde den kvaliteten som det henvises til i arbeidet med plan for fremtidig skolestruktur for Sortland Kommune så går det ikke å fortsette med å redusere antallet voksne som er tilstede i Sortlandskolen.

Nye læreplaner

Etter at ny kap. 9 A kom på plass i 2017 og aktivitetsplikten for ansatte i skolen er skjerpet så har det blitt merarbeid for lærere og ledelse. Og nå er kommunen godt i gang med arbeidet med fagfornyelsen, og her vil det kreve mye fra de ansatte og skoleeier for å møte den nye læreplanen som skal gjelde fra 2020.

Vi mener utviklingen i oppvekstsektoren i Sortland kommune nå går i motsatt retning enn det staten mener de legger opp til og andre sammenlignbare kommuner.

Regjeringen innførte høsten 2018 en norm for lærertetthet i grunnskolen. Den sa at gjennomsnittlig gruppestørrelse på skolenivå skal være maksimum 16 elever på 1-4. trinn og 21 elever på 5.-10. trinn. Høsten 2019 blir denne skjerpet til 15 elever for 1.-4. trinn og 20 elever for 5.-10. trinn.

Regjeringen ønsker altså økt lærertetthet i skolen. Sortland kommune velger å gå i motsatt retning. Vi trenger å styrke skolene for å møte fremtiden – ikke redusere tilbudet til ett minimum og akkurat innenfor det lovpålagte.

Tidlig innsats

Høsten 2018 kom det endring i opplæringsloven som forplikter skolene til tidlig innsats.

Opplæringsloven fra høsten 2018: § 1-4.Tidleg innsats på 1. til 4. trinn

På 1. til 4. årstrinn skal skolen sørgje for at elevar som står i fare for å bli hengande etter i lesing, skriving eller rekning, raskt får eigna intensiv opplæring slik at forventa progresjon blir nådd. Om omsynet til eleven sitt beste talar for det, kan den intensive opplæringa i ein kort periode givast som eineundervisning.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner om den nye loven: Intensivopplæringen vil være en del av den ordinære opplæringen som skolen har plikt til å gi alle elever. En ekstrainnsats skal hjelpe elevene opp til det forventede faglige nivået, slik at eleven ikke blir hengende etter over tid. Elever som ikke oppnår de forventede resultatene med den ekstra innsatsen, vil ha rett til spesialundervisning.

Denne lovfestede rettigheten som alle elever på 1-4. trinn har vil være vanskeligere å oppfylle med større elevgrupper, og færre lærere til å tilby denne intensive undervisningen.

Hvordan skal dette følges opp når ressursene i Sortland-skolen blir mindre og mindre fra år til år? Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Skolelederforbundet har spilt inn i flere sammenhenger at det vil kunne få store konsekvenser for kvaliteten i tilbudet som gis i skolen til den enkelte elev og at vi må undervise i større grupper enn det normen tilsier.

Vi mener politikerne nå må se hva som er konsekvensene av de vedtak som ble gjort for 2019, og når en i tillegg har bestemt at en skal fortsette kuttene i Sortlandskolen i økonomiplan for 2019 – 2023 så er vi meget bekymret for kvaliteten Sortlandskolen vil gi elevene i fremtiden.

Inge Sneberg,

Jon Børre Knutsen,

Utdanningsforbundet Sortland,

Hanne Næss,

Trine Berthelsen,

Fagforbundet Sortland,

Per Aage Krekling,

Skolelederforbundet Vesterålen

annonse