Fremover/Bladet Vesterålen: Nordre Nordland er blant de som kan få særlige utfordringer med kraftmangel og stigende energipriser. Det kan skje i løpet av bare få år.

Nå advarer Statnett kraftig om hva som kan komme til å skje.

Svært høye priser

Det er i et brev til Olje- og energidepartementet (OED) i desember at Statnetts bekymring blir presisert. I 2027 vil den norske energibalansen bli negativ. I noen deler av landet, blant annet i nordre Nordland og nordover vil det i perioder ikke være mulig å levere nok energi – selv om all produksjonskapasitet og alle importmuligheter er utnyttet.

I brevet til OED beskriver Statnett hvilke situasjoner som kan oppstå om bare få år.

  • Det kan bli perioder med svært høye priser
  • Det kan bli behov for utkoblinger

Statnett peker på et viktig tiltak for å avhjelpe situasjonen – nemlig å stimulere til økt kraftproduksjon.

Slutt med leveringsplikt?

Statnett har i dag en leveringsplikt. Denne innebærer at nye aktører har rett til tilknytning og adgang på elektrisitet uten ugrunnet opphold.

I Vesterålen har dette blant annet blitt en problemstilling i Hadsel, der det ble bygd et omstridt datasenter for utvinning av kryptovaluta.

Dette gjelder for alle de de nye industrisatsingene i nord, slik som batterifabrikkene som nå bygges i Rana, og alle de industrisatsingene som Aker vurderer i Narvik. Her er det snakk om både mulig karbonfangst, hydrogen-, batteri-, jern- og stålproduksjon. Anleggsarbeider er allerede i gang i Skoglund leir i Bjerkvik, og både Hergot, Narvik sentrum og Ballangen er andre mulige lokaliseringer.

Statnett ber nå om at dette regelverket blir vurdert på nytt – altså om det fortsatt skal være en slik leveringsplikt.

«Bestemmelsen om tilknytningsplikt ble etablert i en annen tid, med kraftoverskudd og relativt begrensede planer om ny kraftbasert virksomhet. Situasjonen er nå snudd på hodet, med et energioverskudd som reduseres raskt, og få planer om ny kraftproduksjon.», skriver Statnett til departementet.

Avhengig av Sverige

I september ferdigstilte Statnett sin Områdeplan nord. Denne omfatter Nordre Nordland, Troms og Finnmark.

Områdeplanen beskriver langt mer i detalj situasjonen som er under oppseiling i nord.

Utgangspunktet for området, som går fra Lofoten, Vesterålen, Ofoten og nordover, er at området i et normalår har energibalanse med et effektoverskudd på sommeren og underskudd på vinteren.

De siste årene har kraftflyten inn og ut fra Ofoten ligget på inntil 500 megawatt (MW) både for import og eksport. Ofoten har forbindelser både sørover i Norge og vestover til Sverige. Det er imidlertid en utfordring at forbindelsen sørover har driftsstans lange perioder i året. I de tilfellene er området nord for Ofoten ensidig forsynt fra Sverige.

Kraftig økt forbruk

I områdeplanen skriver Statnett at med økende forbruk og vesentlige endringer av kraftbalansen vil det bli kapasitetsbegrensninger inn mot Ofoten.

Det pekes på at det med kjente planer om ny industri, alminnelig forbruk og elektrifisering av transport, så vil forbruket øke fra dagens 1470 MW til ca 5000 MW. Rundt 2000 MW av økningen ønskes realisert i løpet av de nærmeste fem årene, og tilnærmet alt innen 10 år.

Statnett ramser opp hva det er som krever de store mengdene ny energi:

  • Elektrifiseringen av olje- og gassnæringen i Hammerfest
  • Ny industriproduksjon med batteriproduksjon, ammoniakk, hydrogen og grønt stål i området rundt Narvik
  • Datasentre lokalisert flere steder
  • Fiskeri og oppdrett

Må ha økt produksjon, ellers...

Statnett peker på at for å legge til rette for den store forbruksøkningen vil det være behov for både et sterkere nett og økt produksjon i området.

«Dersom alle kjente forbruksplaner skal kunne realiseres vil ny produksjon i området være helt nødvendig», skriver Statnett i sin områdeplan.

Statnett lar det heller ikke henge noen tvil i luften om hva som vil skje om det ikke kommer ny kraftproduksjon.

«Dersom en stor andel av planene om nytt forbruk blir realisert uten at det samtidig etableres vesentlig ny kraftproduksjon, vil dette medføre en fundamental endring av kraftsystemet i nord. Kraftoverskudd store deler av året og grei balanse vil endres til et betydelig kraftunderskudd

(…)

De lave kraftprisene i Nord i dag vil ikke vedvare med en stor forbruksøkning i området, uten at det også parallelt kommer ny kraftproduksjon.», står det å lese.

I tillegg til Nordre Nordland, Troms og Finnmark, som tilhører prisområde NO4, forventer Statnett tilsvarende utfordringer på Østlandet (NO1) og Midt-Norge (NO3).