Det opplyser Borten Moe i sitt svar på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes (H).

Nye muligheter

Jønnes har spurt statsråden om hvordan han vil følge opp komitémerknaden i Utdannings- og forskningskomiteens Innst. 12 S (2020-2021) om å tilrettelegge for flere utdanningsprogrammer i forbindelse med satellittbasen og virksomheten ved Andøya Space Education.

– Andøya Space og deres aktivitet knyttet til den nye satellittoppskytingsbasen skaper nye muligheter for samarbeid og tilbud rettet mot universitets- og høyskolesektoren. Stortinget og regjeringen Solberg har i flere runder støttet aktiviteten til tidligere NAROM, nå Andøya Space Education, og Norge har et stort potensial til å styrke sin posisjon innen romvirksomhet, slår Jønnes fast.

Signalene fra forsknings- og høyere utdanningsministeren er positive:

– Jeg deler representantens interesse for de mulighetene som kan skapes ved Andøya Space i forbindelse med den nye satellittoppskytingsbasen, særlig for et samarbeid mot universitets- og høgskolesektoren. Det har også vært avholdt møte mellom Andøya Space Education og departementet, der disse mulighetene ble drøftet, opplyser han.

Jobber på spreng: Se hvor langt de er kommet på satellittbase-tomta

Får 200.000

Borten Moe viser til at det ble gjennomført et forprosjekt i 2020-2021 som hadde som formål å kartlegge behov og muligheter for tilbud innen høyere utdanning, knyttet til den nye basen.

Forprosjektet konkluderte med at det var stor interesse for dette, og prosjektrapporten og søknad om et 3-årig hovedprosjekt ble sendt departementet sommeren 2021.

– Hovedprosjektet vil omfatte forslag til utdanningsmodell, tidsplan, prosjektorganisering og budsjett. Dessverre var det ikke mulig å finne rom for dette i statsbudsjettet i fjor høst, men jeg kan glede representanten med at vi likevel har greid å omdisponere 200.000 kroner til formålet på inneværende års budsjett. Tildelingsbrev om dette vil bli sendt Andøya Space om kort tid, skriver Borten Moe.