Rødt har fra familier og miljø blitt kjent med at personer har mista støttekontakt ved tildeling av institusjonsplass/bolig med heildøgns bemanning. Dette er oppfattet som en svekkelse av det sosiale- og aktivitetstilbudet til vedkommende. Da vi undersøkte mer rundt dette, ble det klart at den politisk vedtatte tjenestebeskrivelsen (2019 i driftsutvalget) hadde ei formulering om at støttekontaktordninga ikke omfatter beboere med institusjonsplass. Svaret fra Helse – og sosialetaten er følgende: «Beboere på institusjoner og i boliger med heldøgns bemanning er ikke i målgruppen, da bistand til fritidsaktiviteter er inkludert i et heldøgns helse- og omsorgstilbud.»

Med den generelt pressa tilstanden i institusjonene og i boliger med heildøgns bemanning, er det sannsynlig at tid til at personalet kan ledsage beboere til eksempelvis aktiviteter utenfor institusjon/bolig, vil være særlig vanskelig.

Det er sannsynlig at funksjonsgraden til beboere i institusjon er lavere enn for hjemmeboende og det derfor kan være større utfordringer for støttekontakter som eventuelt skulle ta seg av institusjonsbeboere. I tilfeller vi kjenner til, vil dette ikke nødvendigvis alltid være tilfellet. Det kan for eksempel være tilfellet der ellers fysisk fungerende personer med demens kan ha stort utbytte av deltakelse i kulturelle og andre sosiale sammenhenger. Uansett vil tjenestekontoret for tildeling av støttekontakter vurdere dette på et faglig grunnlag dersom en institusjonsbeboer søkte om støttekontakt.

Rødt spør derfor i denne åpne henvendelsen om ordfører vil ta et initiativ til å få vurdert tjenestebeskrivelsen for støttekontaktordninga på nytt med intensjon om å åpne for at også beboere i institusjon og boliger med heildøgns bemanning kan søke om støttekontakt?