Helsepersonellkommisjonen foreslår å sette i gang et kvalitetsutviklingsprogram som skal fremme arbeidet for bedre organisering av arbeidsprosesser og oppgavedeling i helse- og omsorgstjenestene over hele landet. Fagforbundet Nordland mener at dette er et av de viktigste tiltakene kommisjonen har foreslått. Fagforbundet Nordland har lenge hevdet at oppgavedeling er en av faktorene til å håndtere mangelen på kvalifisert helsepersonell. Vi må få rett kompetanse på rett plass, og bedre samhandling mellom yrkesgruppene.

Kommisjonen foreslår videre at det settes av forsøksmidler til utvikling av arbeidstidsordninger som er mer i samsvar med behovene og som bidrar til å fremme gode arbeidsprosesser, riktig oppgavedeling og et godt arbeidsmiljø. Dette er noe Fagforbundet Nordland ser fram til å jobbe med, innafor den ramma det hører hjemme i – samarbeidet mellom tillitsvalgte og ledelse. Partssamarbeidet må ligge til grunn for videre utvikling av arbeidstidsordninger.

Det er svært gledelig at kommisjonen anbefaler å satse mer på utdanning av fagarbeidere som er relevante for helse- og omsorgstjenestene. Det er svært viktig at det poengteres at både kommuner og helseforetak må forplikte seg til å ta sin del av ansvaret for å tilby flere læreplasser.

Til slutt vil Fagforbundet Nordland framsnakke kommisjonen for å ha foreslått at det igangsettes nye forsøk med y-veien. Slik kommisjonen helt riktig påpeker, kan y-veien kan være et attraktivt alternativ for helsepersonell med videregående opplæring. Dette er noe vi i Fagforbundet vet at mange av våre medlemmer som har arbeidet lenge i yrket kunne tenke seg. Derfor er vi glade for at man nå vil ta dette på alvor.