Strengelvåg Vel og aksjonsgruppa er gjort kjent med at Øksnes kommune har invitert firmaet Aql til å presentere sine utbyggingsplaner på Strengelvåg for politikere i Øksnes - nok en gang. Sist gang var de i kommunestyret, og denne gangen er de invitert til Formannskapet. I tillegg er representanter fra Strengelvåg vel og aksjonsgruppa på Strengelvåg invitert til møte med firmaet og representanter fra kommunen. Dette er helt uforståelige og unødige ekstraomganger fra kommunens side. Møtet mellom firmaet og Strengelvåg vel samt aksjonsgruppa, begrunnes fra kommunens side med at bygda har etterlyst informasjon. Det stemmer at vi lenge etterlyste informasjon, men dette ble besvart med stillhet fra firmaet. Vi har siden brukt mye tid og krefter i sommer på å innhente informasjon om denne typen antennepark, og om relevant lovverk, selv. Det må ha vært tydelig for alle på folkemøtet 30. august, inkludert ordføreren, at vi har informasjon både om støy, stråling, firmaenes økonomiske forhold og deres skatteadresse. Behovet for ytterligere informasjon, utover utredninger som bør gjøres i saksbehandlingen i kommunen, er ikke til stede.

Både Nordland fylkeskommune og Statsforvalteren i Nordland har nylig, i tydelige brev til Øksnes kommune, redegjort for hva som kreves for å kunne dispensere fra reguleringsplanen for å tillate bygging av en antennepark ved tidligere Strengelvåg skole. Ingen av de lovpålagte, undersøkelsene eller utredningene er, så vidt vi vet, gjennomført eller planlagt.

I høringssvar fra Nordland Fylkeskommune og Statsforvalteren i Nordland rettes det mange kritiske kommentarer og henvisninger til gjeldende lover, vedrørende tiltaket og til Øksnes kommunes foreløpige saksbehandling. Ingen av disse instansene kan støtte tiltakshavers ønske om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Det påpekes at Øksnes kommune etter loven, pålegges å vektlegge samfunnets gevinst ved en eventuell utbygging, tyngre enn fordelene for søkeren.

Under folkemøtet/informasjonsmøtet 30. august, der Aql digitalt møtte store deler av befolkningen på Strengelvåg, erkjente representanten for Aql at motstanden mot den foreslåtte utbyggingen var massiv. Han sa i klartekst, og gjentok flere ganger, at han ikke hadde intensjon om å gå videre med en utbygging hvis motstanden var så stor. Den massive motstanden er også dokumentert gjennom en underskriftsaksjon, hvor nær 100 prosent av innbyggerne på Strengelvåg gikk imot de varslede planene. Motstanden har ikke blitt mindre eller endret seg etter folkemøtet.

Strengelvåg Vel og aksjonsgruppa mener at Øksnes kommune må forholde seg til normal saksgang og en transparent prosess. Det betyr ikke at firmaet skal inviteres til en til en æresrunde med Formannskapet eller at utbygger skal gå i dialog med utvalgte grupper av Strengelvåg-innbyggerne. På folkemøtet ble det tilbudt gratis wifi til Strengelvågs innbyggere – hva blir det neste?

Folket på Strengelvåg har på ulike vis, både muntlig og skriftlig redegjort for sitt standpunkt. Naboer har sagt sitt. Vi ønsker ikke denne typen installasjon med støy og stråling midt i hjertet av bygda. Vi ønsker derfor heller ikke å sitte i samtaler med firmaet der formålet er å overtale oss til å endre syn.

Strengelvåg Vel og aksjonsgruppa lukker likevel ikke døren for å delta ved et slikt møte, om kommunen insisterer på å fortsatt ha møter med firmaet til tross for pågående saksbehandling. Vårt syn på dette, er at gjentatte møter mellom firmaet og politikere midt under saksbehandlingen, hvor firmaet får komme inn fra sidelinjen for å påvirke prosessen direkte, ikke hører hjemme i demokratisk sammenheng. Formålet vårt med å delta i et eventuelt møte vil primært være å forhandle om tilbakekjøp av skolebygget og tomta.