Først og fremst er det viktig å si at vi har all grunn til å være skikkelig stolte over ungdommene våre.

Når det dukker opp utfordringer som rusbruk, hærverk, fryktkultur knyttet til snitching (sladring), misbruk av sosiale medier, så er dette i all hovedsak et voksenansvar.

Det at foreldre, fagfolk og politikere engasjerer seg i forhold til oppvekst, lover godt for muligheter til å stille krav til oss politikere om at dette følges opp.

Med Rødt i kommunestyre og formannskap sikres en tydelig stemme som stiller de kritiske spørsmålene, og som følger opp med forslag om tiltak også etter valget.

Ungdata

Ungdata-tall for Sortland viser at vi har en høy andel familier som mottar sosialhjelp og består av enslige forsørgere. Det betyr noe for familiers levekår når de enten kun har ei inntekt å leve av, eller av ulike grunner er sosialhjelpsmottakere.

Videre topper ungdommene våre statistikken som gjelder mistrivsel med lokalmiljøet, manglende deltakelse i fritidsorganisasjoner, alkoholbruk, psykiske plager/lidelser, tid med skjermbruk og søvnproblemer.

Ta det med rota

Forebyggende plan for oppvekst kommer snart til behandling i kommunestyret. Planen skal være et steg på veien til å møte barn og unge i forhold utfordringene de strever med. For Rødt er det viktig at tiltakene som foreslås også forplikter, og at budsjettene gir rom til handling.

Mange familier i Sortland sliter med svak økonomi. Vi vet at fattigdom er selve rota til utenforskap, og vi vet at forskjellene – også på Sortland øker og trolig vil øke mer i tida framover. Dette forplikter politikere til å finne tiltak som utjevner forskjeller. Det vil vi komme tilbake til i et annet innlegg.

Når det kommer til hva vi kan gjøre for å gi ungdom i Sortland bedre kår, så gjelder det å lytte til hva de sjøl ønsker, og samtidig ta tak i faktorer som vi vet har betydning for levekår generelt.

Vi må tilrettelegge for fritidsaktiviteter og sosiale arenaer for alle barn og ungdom, uavhengig av tykkelsen på lommeboka til forelderen - eller foreldrene - for de som har to.

Åpen hall var et vellykka tiltak i Sortlandshallen hvor folk i alle aldre var velkommen hver fredag til kafe og ulike aktiviteter som ikke kostet penger. Under koronaperioden ble dette tilbudet borte. Rødt anbefaler at Åpen hall reetableres.

Alle med

Vi foreslår at kommunen etablerer en «kontantkasse» med overskuddsmidler til bruk for å dekke kontingenter, utstyr og fritidsutstyr, slik at økonomien ikke er til hinder for å delta i minst én organisert aktivitet. Denne ordningen kan komme på plass som et samarbeid mellom stiftelser og kommunen, må bli godt kjent, lett å bruke og baseres på tillit. Vi anbefaler å se til Meløy kommune i Nordland som har svært god erfaring med en slik ordning lokalt.

Vi utfordrer Sortland kommune til å skrive under på Fritidserklæringen; ei underskrift som forplikter og har som mål at alle barn som ønsker det, får delta i minst en organisert fritidsaktivitet. For å forenkle arbeidet kan «Alle med», ei gratis nasjonal dugnadskasse tas i bruk for å se på løsninger hvor kommune, frivillige og næringsliv kan delta.

Støttende voksne

Ungdomsfabrikken og Klubben er to av tilbudene som ungdom benytter seg av på fritiden, og som inngår i de delvis organiserte fritidstilbudene. Det er bra de tilbudene finnes! Her kan unge møtes, enten for å bare henge sammen, eller for å finpusse på ulike interesser. Kommunen har også en ungdomskontakt som jobber oppsøkende og det er mange kulturarbeidere til stede for ungdommene våre.

Det er ikke all ungdom som trives på de tilrettelagte arenaene og ikke alle ønsker organiserte aktiviteter. Barn- og ungdoms liv er ofte organisert fra morgen til kveld, og egenorganisert fritid kan være like bra som organiserte aktiviteter. Noen ungdommer møtes på ulike andre arenaer, og enkelte ungdommer utøver risikoatferd som bekymrer.

Vi i Rødt vil gjennom tiltak vi foreslår her, bidra til trivsel for all ungdom; om de er med i organiserte aktiviteter eller ikke.

For barn og ungdom

Som nevnt har Sortland en oppsøkende ungdomskontakt, og det er et viktig tiltak. Denne miljøarbeideren møter ungdom der de er, men det er behov for flere stillinger som dette.

Rødt vil ha flere dedikerte voksne ut på de unges arena. Rødt vil at unge som samles ulike steder i sentrum og andre steder i kommunen, skal treffe på flere voksne som ser dem. Ungdom har behov for voksne som er trygge i sin rolle og som behandler dem med respekt – også de gangene de finner på ting som er urovekkende; det er antakelig da ungdom trenger ansvarlige og omsorgsfulle voksne aller mest.

Vi ser for oss en «Sortlandshjelpa for ungdom», i forlengelsen av at Rus- og psykisk helse nå har etablert et lavterskeltilbud for voksne. Som forslag i Forebyggende plan ser vi at det anbefales et familiens kontor. Vi ønsker at kommunen kan se på muligheter for omdisponering av stillinger, eller etablere nye, for å møte utfordringene Sortland har nå. Unge mennesker som sliter skal ikke måtte vente til 18-årsdagen for å få slik hjelp i Sortland.

I tillegg til lavterskeltilbud, vil Rødt at ungdom skal ha gode og trygge arenaer der de kan samles på i fritida, der det også er naturlig at voksne ferdes.

Generasjonspark

En generasjonspark i sentrum, med for eksempel skateramper, fint grøntområde, benker og områder under tak kunne være et godt tilskudd til sentrumsbildet for å få flere aktive utendørs møteplasser. Vi vil gjerne SE ungdommene, og vil tilby de steder som innbyr til aktivitet eller bare å henge rundt for de som ønsker det.

Raushet

Enkelte ungdommer er det grunn til å bekymre seg for. Det er tøft å være ungdom som sliter og som ekskluderes fra sunn utvikling i trygge miljø. Det er også tøft å være forelder til unge som strever ekstra. Sortland kommune må ha lavterskeltilbud med foreldreveiledning til de som har behov for det, også utenfor barneverntjenesten. Alle familier trenger raushet fra Sortlandssamfunnet, og å bli møtt med respekt.

Ungdomskultur

Det er helt normalt – og et sunt tegn på utvikling og modning at ungdom prøver ut grenser og går sine egne veier. Dette kan alle generasjoner kjenne seg igjen i. Når stien smaler ut, og det «bærer litt på tverka», er det viktig at det er noen voksne hjemme! Med voksne hjemme, mener vi rause voksne som tåler ungdommens uttrykk, også når de sliter. Voksne som kan «se forbi» utforsking av rus og utført hærverk, og tilby ei hjelpende hand. All ungdom har behov for å bli sett og forstått – og for å møte trygge grenser. Vi vil at ungdom skal bli trygge nok til å si ifra når de mister kontroll, eller når noe bærer galt av sted.

For en del år siden ble Sortland kommune kåret til årets oppvekstkommune. Det er på høy tid å brette opp ermene igjen.

Rødt vil jobbe aktivt for et trygt og godt ungdomsmiljø og vil spesielt følge opp med forslag til tiltak for barn og unge som strever ekstra.