Nordnorske bedrifter har fire mannlige styremedlemmer for hvert kvinnelige. Bare 19,8 prosent av alle som sitter i styrer for bedrifter i Nord-Norge er kvinner. Likevel er kvinneandelen høyere enn landsgjennomsnittet, som er 17,5 prosent. Det går fram av tall fra Kunnskapsbanken Nord-Norge.

Undersøkelsen forteller også noe annet, nemlig at nordnorske bedrifter med kvinner i styret har 25 prosent bedre lønnsomhet enn de som har et reint mannlig styre. Uten at man skal trekke for raske konklusjoner, er det nærliggende å ta det som et hint om at representasjon betyr noe.

Vi nærmer oss 20 år siden regjeringa bestemte at børsnoterte selskap skulle ha minst 40 prosent representasjon av begge kjønn. Det tok ikke lang tid å nå det målet. Men i næringslivet ellers har utviklinga tatt små steg.

De store, tunge og strategiske beslutningene blir tatt rundt styrebordene. Her trengs en solid bredde av erfaring og kompetanse, og ikke minst evne til å stille gode spørsmål. Da hører både kvinner og menn med.

Den store forskjellen i styrerepresentasjon er et av mange eksempler på at det fortsatt trengs aktivt arbeid for likestilling – hele året, ikke bare på kvinnedagen 8. mars.

Styrevervene er ikke det eneste. Likelønnskampen er ikke over, kvinners lønn var fortsatt gjennomsnittlig bare 87,6 prosent av menns lønn i 2022. Arbeidslivet er ennå i stor grad kjønnsdelt. I mange yrker og posisjoner oppleves det spesielt vanskelig for kvinner å kombinere karriere med å ha ansvar for små barn. Såkalte kvinnesykdommer har vært lavt prioritert over tid. Og kvinner er fortsatt utsatt for vold, seksuell trakassering og overgrep.

Holdninger, tradisjoner og kultur tar tid å endre. Det er viktig at man har kvinnelige toppledere å se opp til, både i næringsliv, i politikk, og ellers. Samtidig handler likestillingskampen om mer enn toppene. Den handler om å se forbi kjønn, og samtidig legge til rette for alle på den enkelte arbeidsplassen, i den folkevalgte forsamlinga og i samfunnet for øvrig.

Kanskje er vi verdens mest likestilte land. Men vi er ennå ikke kommet i kaia.