Innlandet skole – oppfølging av vedtak fra kommunestyret 16. juni 2022.

Foreldregruppa på Innlandet har hatt møte og Innlandet skole var en av sakene som ble diskutert.

Vedtaket om skolen sier i punkt fire at «Det forutsettes at alle involverte parter, også foreldre, elever og ansatte ved Innlandet skole, skal holdes orientert og involveres i hele prosjektfasen.»

Det har i den forbindelse blitt satt ned en arbeidsgruppe som består av tre foreldre, fire ansatte og to elever.

Punkt fire skal sikre at alle berørte parter ved Innlandet skole skal ha god innsikt i saken, både med utredninger og strakstiltak som er påkrevet for å holde dagens skole åpen. Det ivaretar også muligheten for at foreldre, de ansatte og elevene skal kunne komme med synspunkt og innspill som er viktig for å ha en god prosess i saken.

Vi er nå kommet til oktober, men fortsatt har vi lite oversikt over hva som skjer – og mange spørsmål.

Vi er orientert om at det er foretatt en måling av luftkvaliteten på skolen og at vi skal få presentert svar når det er klart. De ferdige utredningene skal være klar to uker før kommunestyret skal ta en avgjørelse i saken.

Foreldrene ønsker svar på følgende:

• Kommuneoverlegen ville stenge skolen på grunn av byggets tilstand fra sommerferien 2022. Vedtaket ber kommunedirektøren iverksette strakstiltak som sørger for ventilasjonsløsning og rutiner for inneklimaet ved skolen. Er dette gjort og i så fall hva er gjort?

• Barnehagen åpnet 1. august og ingen er kjent med at det var foretatt målinger og rutiner av inneklima i forkant av åpningsdagen. Er dette i så fall tilstrekkelig?

• Vi er kjent med at det er foretatt en måling av luftkvaliteten inne på skolen. Når vil svar fra målingen som er gjort være arbeidsgruppa i hende?

• Skal det gjøres flere målinger av luftkvaliteten ved skolen? Vi har hatt inntrykk av at det skulle gjøres ved jevne mellomrom.

• Utredning av renovering, modulbygg og nybygg; hvor langt er utredningene kommet?

• Hvorfor blir ikke arbeidsgruppa inkludert i prosessen? Arbeidsgruppa har kun fylt ut skjema for hvor stort areal som er nødvendig ved evt ny skole.

• Har HRP som er engasjert til å gjøre utredningene vært mange ganger ved Innlandet skole?

Med bakgrunn i dette mener vi at punkt fire i vedtaket ikke blir fulgt.

Vi ber ordfører sørge for at vedtakets punkt fire blir fulgt opp.