Viser til kommunens etiske reglement kapittel 2 grunnregler, punkt 1; «Hadsel kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og medarbeidere har ansvar for å etterleve dette prinsippet».

Det er en etablert kutyme i norsk offentlighet at offentlige myndigheter gir tilsvar på åpne brev i media. Vi forventer derfor at kommunedirektøren følger opp denne forpliktelsen.

Etablering av kryptobedriften på Myran ved Stokmarknes i Hadsel, (heretter benevnt – krypto – i dette innlegg) har vært en gjenganger i media og i kommunale møter siden i vår.

Les også

Slik svarer kommunedirektøren

Første klagebehandling var i formannskapet 9/6-22, og private så vel som en bedrift har levert en rekke klager til kommunen.

1. Når var det første gang kommunedirektøren registrerte at viftestøy fra bedriften ble omtalt som et problem for beboere/bedrifter i området?

Viser til kommuneoverlegens vedtak datert 26/10-22 som konstaterer følgende: «selskapet har startet med drift i midlertidige containere».

2. Er kommunedirektøren enig med kommuneoverlegen i at selskapet har startet med drift i midlertidige containere?

I brev fra 28/10-22 gir Arbeidstilsynet samtykke til planene, med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 18-9. Arbeidstilsynet sier videre «Kommunen kan gi igangsettingstillatelse når Arbeidstilsynets samtykke foreligger, jf. plan- og bygningsloven §§ 21-4 og 21-5.»

3. Hvordan kunne kommunen gi igangsettingstillatelse den 18/5-22 uten at tillatelse var gitt av Arbeidstilsynet?

Krypto søkte om midlertidig brukstillatelse 6/9-22.

4. Hva var kommunens begrunnelse for ikke å gi midlertidig brukstillatelse i forvaltningsmelding til søker 28/9-22?

5. Hvor lenge planlegger krypto, og hvor lenge vil kommunedirektøren gi krypto lov til, å drive med igangsetting av tiltaket (byggevirksomheten)?

Med bakgrunn alle de klagene som er kommet på støy fra anlegget som ble tatt i bruk allerede i juni, og i tillegg kommuneoverlegens konstatering i brev datert 26/10 at «selskapet har startet med drift i midlertidige containere», som han i tillegg beskriver som «døgnkontinuerlig støy av svært inngripende karakter»:

6. Hvordan vil kommunedirektøren begrunne ut fra Plan- og bygningsloven at krypto kunne ta i bruk og drifte anlegget når det kun var gitt igangsettingstillatelse 18/5 (byggetillatelse), og ikke midlertidig brukstillatelse slik loven krever? (jf. pbl. § 21-4, 3.ledd). Vi ber om konkret henvisning til bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

7. Dersom kommunedirektøren hevder at krypto ikke har drevet ulovlig; hva er begrunnelsen i henhold til plan- og bygningsloven? Ber om spesifisering av hvilke paragrafer i plan- og bygningsloven kommunedirektøren støtter seg til for sitt standpunkt.

Svein-Arnt Eriksen skrev dette i brev til kommunedirektøren 17/10: «Klage på drift av kryptofabrikk i Stokmarknes, ulovlig drift. Hvorfor drives kryptofabrikken på søndre Stokmarknes fortsatt på fjerde måned uten at det er gitt midlertidig brukstillatelse? Dette er ulovlig i flg. plan- og bygningsloven. Hvem i Hadsel kommune har ansvar for at dette skjer? Ber om at tiltaket stanses umiddelbart. Sendt fra min iPhone»

Kommunedirektøren svarte: «Vi tolker din henvendelse slik at du har varslet om forhold som gjelder byggesak GBnr 62/28 - Datasenter på Myran i Hadsel kommune. Siden du har kommet med opplysninger, som vi anser å være vesentlige, oppretter kommunen en tilsynssak etter plan- og bygningsloven kpt. 25 for å undersøke forhold som du har nevnt i henvendelsen. Du vil få et svar når saken er ferdigbehandlet. Saksbehandling skal gjennomføres innenfor kapasiteten vi har tilgjengelig. Vi anslår at dette tar noen dager. Dersom du har dokumenter som kan brukes i saksbehandlingen, ber vi om å få disse oversendt».

8. Hvilke nye opplysninger i brevet fra Svein Arnt Eriksen 17/10 anser kommunedirektøren til å være vesentlige, vurdert opp mot de andre ca. 10 forutgående klagene til kommunen om samme forhold?

Vi har kjennskap til at tilsynet fra kommunen var onsdag 2/11-22 og at de samme personer fra kommunen også hadde samtale med ansatte på Bygger'n som er nærmeste nabo til kryptobedriften.

9. Hvorfor er ikke rapporten fra tilsynet offentliggjort, eventuelt hvorfor er den ikke ferdigstilt, når kommunedirektøren har sagt at: «Vi anslår at dette tar noen dager»?

I tillegg til å ha startet drift uten tillatelse, har krypto plassert containere/bygninger annet sted på tomten enn det som lå til grunn for vedtaket i rammetillatelsen av 27/4.

10. Hva vil kommunedirektøren foreta seg for å få tiltaket i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Vi tenker her spesielt på plan- og bygningslovens kap. 21 om Krav og innhold og behandling av søknader og kap. 32 om Ulovlighetsoppfølging?

Viser til Plan -og bygningsloven § 1-1, Lovens Formål 3. og 4. ledd: «Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.

11. Hva vil kommunedirektøren foreta seg overfor kommunens forvaltningsavdeling/ byggeavdeling når det gjelder oppfølging av klager på byggevirksomhet?

12. Får den manglende oppfølging av dette tiltaket noen konsekvenser for kommunens forvaltningsavdeling/byggesaksavdeling?

13. I klager til kommunen på støy fra virksomheten, er det ifølge media gitt tilbakemelding til publikum på at krypto driver med prøvedrift. Hvor i plan- og bygningsloven omtales prøvedrift?

14. Hvilke tanker gjør kommunedirektøren seg om likebehandling av byggesaker, så vel som kommunens omdømme, når en aktør uhindret får ta i bruk tiltak uten at midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest er gitt? Viser til plan- og bygningslovens § 21-10. Vi mener både private og bedrifter i kommunen har krav på svar.

15. Er over 5 måneders bruk av igangsatte tiltak uten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest den nye standarden i Hadsel kommune?

16. Hvilke tanker gjør kommunedirektøren seg om det uvanlige forholdet i vår kommune, at kommunens folkevalgte så vel i formannskap som i kommunestyre er samstemte om stopp av denne driften, mot kommunedirektørens tiltak i denne saken?