– Rettighetene til havets ressurser er grunnlaget for at her bor folk. Rapporten fra Tveteråsutvalget har skapt usikkerhet fordi det rokker ved dette, sa forslagsstiller Svein Helge Martinussen i kommunestyret i Bø torsdag.

Legger dødt

Det ble klart at forslagene til endringer i deltakerlov og Råfiskloven heller ikke hadde tilslutning fra representantene fra regjeringspartiene. Fremskrittspartiets Atle Olsen meddelte at han lenge har sett at hele kysten vil bli lagt død med fiskeripolitikken som dagens regjering driver.

– Det er en politikk for de få. Det er politikk for kapitalen, ikke for de mange langs kysten. Sentralisering er det farligste vi gjør for unge. Stoppes det ikke, legger vi kysten død, konkluderte Olsen.

Storkapitalen

– Dette er Senterpartiets politikk, sa Tor Andersen (Sp) – fornøyd med uttalelsen.

– Forslagene som regjeringa og Høyre kommer med, kommer til å legge hele kysten død. De legger hele næringa på føttene til storkapitalen. Politikken vi får gjennom rapporten som Tveteråsutvalget har lagt fram, fører til et svart land, sa Andersen.

«Eksperter»

– Jeg støtter uttalelsen, sa ordfører Sture Pedersen, og jeg skal få dette fram i de møter som skal være framover.

– Påfunnene kommer ikke fra nåværende regjering, men fra et utvalg satt ned av forrige regjering, Tveteråsutvalget. Statsministeren skal ha ros for å ha utfordret kysten.

– Mesteparten av fisken som landes i denne tida kjøres så raskt ut av bygda som mulig, – selv om enkelte prøver å få mest mulig ut av den ved å henge fisk, legger ordfører Sture Pedersen til.

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt:

Alles fisk

«Kommunestyret i Bø understreker at vår viktigste ressurs i havet, fisken, eies av oss alle. Havressurslovens paragraf 2 stadfester at de viltlevende marine ressursene ligger til fellesskapet i Norge.

Kommunestyret i Bø mener at dagens lovverk er ei god ramme for forsvarlig, rettferdig og riktig forvaltning av våre felles marine ressurser.

 Statens rolle er å regulere høstingen av disse ressursene, ikke å tildele enkeltaktører evigvarende fordeler. Kommunestyret sier derfor nei til Tveteråsutvalgets forslag til endringer i deltakerloven og Råfiskloven – forslag som legger opp til slik konsentrasjon av rettigheter. Vi ser det som ønskelig å spre ressurstilgangen, ikke konsentrere den på få hender. Det må legges til rette for store og små aktører langs kysten, både på sjø og land.

Til tross for dagens lovverk er det et faktum at praksis over tid har svekket kystsamfunnets mulighet til å delta i verdiskapinga, ved at blant annet leveringsforpliktelser knyttet til konsesjon ikke er overholdt. Intensjonen i deltakerloven: at ressurstilgang og næringsaktivitet skal fordeles mellom et mangfold av aktører, undergraves av dagens praksis. Denne utviklinga må stoppes.

Målrettet forskning og utvikling (FoU), teknologiutvikling, produktutvikling og markedsarbeid må være de viktigste satsingsområdene for å øke verdiskapinga langs kysten. Bø kommunestyre vil understreke at sjømatnæringa er best tjent med forutsigbare, langsiktige rammebetingelser som ligger i dagens lovgiving. Ei utvikling i retning av en radikal endring av lovverket vil skape uro og motsetninger innad i næringa, som mest av alt trenger samarbeid mellom næringsaktørene for å hente ut enda større verdier i framtida.»